Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 40a : Hãy chọn câu trả lời đúng? Hiện tượng khúc xạ là hiện tượng?

Câu 40a :

 Hãy chọn câu trả lời đúng?

Hiện tượng khúc xạ là hiện tượng?

A. tia sáng chiếu tới mặt phân cách giữa hai môi trường bị hắt trở lại môi trường cũ

B. tia sáng truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác bị gãy khúc tại mặt phân cách giữa hai môi trường

C. tia sáng truyền từ môi trường này sang môi trường khác bị gãy khúc tại mặt phân cách giữa hai môi trường

D. tia sáng không truyền thẳng khi truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác.

Lời giải:

Chọn B. Hiện tượng khúc xạ là hiện tượng tia sáng truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác bị gãy khúc tại mặt phân cách giữa hai môi trường.