Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 32b : Biết rằng các đường sức từ giữa hai cực của nam châm chữ U đều song song và cách đều nhau.

Câu 32b :

 Biết rằng các đường sức từ giữa hai cực của nam châm chữ U đều song song và cách đều nhau. Trong thí nghiệm ở hình 32.2 cho khung dây quay quanh một cạnh của nó. Hỏi khung dây quay quanh cạnh nào thì trong khung xuất hiện dòng điện cảm ứng? Vì sao?

Lời giải:

Khung dây quay quanh cạnh AD và BC thì sẽ làm số đường sức từ qua khung dây biến thiên và trong khung dây xuất hiện dòng điện cảm ứng.