Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2b : Cho mạch điện có sơ đồ như hình 2.3, trong đó R1 = 6 Ω, ampe kế chỉ 0,5 A.

Câu 2b :

Cho mạch điện có sơ đồ như hình 2.3, trong đó  = 6 Ω, ampe kế chỉ 0,5 A.

a) Tìm số chỉ của Vôn kế.

b) Giữ nguyên  muốn số chỉ của ampe kế là 0,75A thì phải thay  bằng một điện trở khác có trị số bằng bao nhiêu.

Tóm tắt:

 = 6 Ω

 = 0,5A

a) Số chỉ của vôn kế = ?

b)  = 0,75A thì  = ?

Lời giải: