Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 27b : Quy tắc bàn tay trái không được sử dụng trong trường hợp nào dưới đây?

Câu 27b :

 Quy tắc bàn tay trái không được sử dụng trong trường hợp nào dưới đây?

A. Biết chiều dòng điện chạy qua dây dẫn thẳng đặt trong từ trường và không song song với đường sức từ, chiều đường sức từ. Xác định chiều lực điện từ tác dụng lên dây dẫn.

B. Biết chiều dòng điện chạy qua dây dẫn thẳng đặt trong từ trường và không song song với đường sức từ, chiều lực điên từ tác dụng lên dây dẫn. Xác định chiều của đường sức từ.

C. Một ống dây dẫn có dòng điện chạy qua biết chiều dòng điện chạy qua các vòng của ống dây. Xác định chiều của đường sức từ trong lòng ống dây.

D. Một dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua đặt trong từ trường và không song song với đường sức từ. Biết chiều lực điện từ tác dụng lên dây dẫn, chiều của đường sức từ. Xác định chiều dòng điện chạy qua dây dẫn

Lời giải:

Chọn C vì C phải dùng quy tắc nắm bàn tay phải.