Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 23a : Hai thanh nam châm được ghép sát vào nhau như trên hình 23.6. Hãy xác định tên các từ cực của nam châm mới CD.

Câu 23a :

 Hai thanh nam châm được ghép sát vào nhau như trên hình 23.6. Hãy xác định tên các từ cực của nam châm mới CD. Theo em từ phổ của thanh nam châm mới này có hình dạng như thế nào? Hãy làm thí nghiệm kiểm tra dự đoán của em. Cho nhận xét?

Lời giải:

Tên các từ cực của nam châm mới CD: C là Cực bắc; D là Cực nam

Dự đoán:

C: Cực bắc

D: Cực nam

Từ phổ của thanh nam châm sẽ là đường cong đi ra từ C và đi vào D.

Kết qua kiểm tra thí nghiệm: từ phổ của thanh nam châm sẽ đi ra từ C và đi vào D