Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1b : Một dây dẫn được mắc vào hiệu điện thế 6V, thì dòng điện chạy qua nó có cường độ là 0,6A.

Câu 1b :

Một dây dẫn được mắc vào hiệu điện thế 6V, thì dòng điện chạy qua nó có cường độ là 0,6A.Một bạn học sinh nói rằng ,muốn cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tăng thêm 0,3A,thì hiệu điện thế đặt vào 2 đầu dây dẫn sẽ là 18V.Theo em kết quả này đúng hay sai ? Vì sao ?

Lời giải:

Tóm tắt:

 = 6V

 = 0,6A

 =  + 0,3A = 0,9A

 = ? (V)

Ta có: 

Vậy kết quả của bạn học sinh đó là sai.