Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 17a : Hai điện trở R1 = 24 Ω và R2 = 8 Ω được mắc vào hai điểm A, B có hiệu điện thế 12 V

Câu 17a :

 Hai điện trở  = 24 Ω và  = 8 Ω được mắc vào hai điểm A, B có hiệu điện thế 12 V theo hai cách nối tiếp và song song.

a) Tính điện trở tương đương của mạch điện theo mỗi cách mắc đó

b) Tính nhiệt lượng tỏa ra trên đoạn mạch AB trong 10 phút theo mỗi các mắc đó

Tóm tắt:

 = 24 Ω và  = 8 Ω

Cách 1:  nt

Cách 2:  //

U = 12 V; t = 10 phút = 600 s

a)  trong 2 cách mắc

b)  = ? trong 2 cách mắc

Lời giải:

a)

Cách 1:  nt

 =  +  = 24 + 8 = 32 Ω

Cách 2:  //

b) Cách 1:  nt

Cách 2:  //