Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 16a : Một dây điện trở nhúng ngập trong 1l nước có nhiệt độ ban đầu là 23°C.

Câu 16a :

 Một dây điện trở nhúng ngập trong 1l nước có nhiệt độ ban đầu là 23°C. Biết hiệu điện thế giữa hai đầu dây là 220V, cường độ dòng điện chạy qua dây là 5A, tính thời gian cần để đun sôi nước. Bỏ qua nhiệt lượng do ấm thu được và nhiệt lượng tỏa vào môi trường xung quanh?

Tóm tắt:

V = 1 l ⇒ m = 1 kg

 = 23°C;  = 100°C;

U = 220 V; I = 5A

t = ?

Lời giải:

Vì bỏ qua nhiệt lượng do ấm thu được và nhiệt lượng tỏa vào môi trường xung quanh nên ta được : A = Q = P.t = m.c.Δt°

Suy ra thời gian đun sôi nước là :