Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 16 - 17.1 : Chọn D. Định luật Jun-Len-xơ cho biết điện năng biến đổi thành nhiệt năng.

Câu 16 - 17.1 :

 Chọn D. Định luật Jun-Len-xơ cho biết điện năng biến đổi thành nhiệt năng.

Câu 16 - 17.2 :

 Phát biểu không đúng là phát biểu A.

Câu 16 - 17.3:

a) Gọi nhiệt lượng tỏa ra ở các điện trở này tương ứng là  và .

Ta có: 

 =  ( nối tiếp với ) =  suy ra / = /

b) và  mắc song song với nhau nên hiệu điện thế U giữa hai đầu của chúng là như nhau.

Ta có:

 =  ( song song với  ) và  =  Suy ra