Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 14a : Một bàn là ghi 550W - 110V được mắc nối tiếp với một bóng đèn có ghi 60W-110V vào mạch điện có hiệu điện thế 220V.

Câu 14a :

 Một bàn là ghi 550W - 110V được mắc nối tiếp với một bóng đèn có ghi 60W-110V vào mạch điện có hiệu điện thế 220V.

a) Tính điện trở của bàn là và bóng đèn khi nó hoạt động bình thường?

b) Coi điện trở của bóng đèn và bàn là là không đổi, tính cường độ dòng diện đi qua mạch.

c) Tính công suất thực tế của bàn là và bóng đèn khi đó.

Tóm tắt

Bàn là: 550W - 110V

Bóng đèn: 60W - 110V

U = 220V

a) ,

b) I = ?

c) ,  = ?

Lời giải:

a) Điện trở của dây tóc bóng đèn Đ và bàn là khi nó hoạt động bình thường lần lượt là:

b) Bàn là và đèn mắc nối tiếp thì điện trở tương đương của mạch:

Khi đó cường độ dòng điện đi qua mạch là:

c) Công suất thực tế của bàn là và bóng đèn khi đó lần lượt là:

 = . = 21,3 W

 = .  = 216,4 W