Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 14.1 : D. Năng lượng nguyên tử.

Câu 14.1 :

 D. Năng lượng nguyên tử.

Câu 14.2 :

 C. Lượng điện năng sử dụng trong một đơn vị thời gian.

Câu 14.3 :

A = 0,1.4.30 = 12kW.h = 4,32.107J

a) Điện năng sử dụng trong 30 ngày khi thắp sáng bình thường bóng đèn này mỗi ngày 4 giờ là: 

b) Công suất của đoạn mạch nối tiếp: 

Công suất của mỗi bóng đèn là:  =  = /2 = 25 W

c) Điện trở của đèn thứ hai là:

Cường độ dòng điện chạy qua hai đèn là:

Công suất của đoạn mạch là: Pđm = I2.(R1 + R2) = 0,1952. (484 + 645,3) = 42,9 W

Công suất của đèn thứ nhất là:P1 = I2.R1 = 0,1952.484 = 18,4 W

 Công suất của đèn thứ hai là:P2 = I2.R2 = 0,1952.645,3 = 24,5 W

Câu 14.4 :

 a) So sánh điện trở của hai đèn:

Điện trở của đèn thứ nhất là:  = / = /100 = 484 Ω

Điện trở của đèn thứ hai là:  = / = /40 = 1210 Ω

Lập tỉ lệ: / = 1210/484 = 2,5 ⇒  = 2,. Vậy đèn 1 có điện trở nhỏ hơn đèn 2 là 2,5 lần.

b) Khi mắc nối tiếp hai đèn này vào hiệu điện thế 220V thì đèn loại 40 W sẽ sáng hơn vì đèn loại 40 W có điện trở R2 lớn hơn nên có công suất  = . lớn hơn ( = 20,4 W;  = 8,2 W).

Điện năng mạch điện tiêu thụ trong 1 giờ:

A = U.I.t = 220.0,13.3600 = 102960 J = 0,0286 kW.h


đèn 1 có công suất định mức lớn hơn nên sáng hơn.

c) Khi mắc song song hai đèn vào hiệu điện thế 220 V thì  sáng hơn vì 

Điện năng mà mạch điện tiêu thụ trong 1 giờ là:

A = (P1 + P2).t = (100 + 40).3600 = 504000 J = 0,14 kWh.

Câu 14.5 :

a) Điện trở của bàn là khi hoạt động bình thường là:

Điện trở của bóng đèn dây tóc khi hoạt động bình thường là:

b) Không thể mắc nối tiếp bàn là và đèn vào hiệu điện thế 220V, vì:

Điện trở tương đương của mạch là:  =  +  = 22 + 302,5 = 324,5 Ω

⇒ Dòng điện chạy qua chúng có cường độ là:

Khi đó hiệu điện thế đặt vào bàn là là:  = I. = 0,678.22 = 14,9V

hiệu điện thế đặt vào đèn là:  = I. = 0,678.302,5 = 205,2V

Ta thấy  >  nên đèn sẽ hỏng do vậy không thể mắc nối tiếp hai dụng cụ điện này vào hiệu điện thế 220V.

c) Hiệu điện thế lớn nhất có thể mắc nối tiếp đèn và bàn là:

Ta có cường độ định mức của bàn là và đèn tương ứng là:

 = / = 550/110 = 5A

 = / = 40/110 = (4/11) A = 0,364A.

Khi mắc nối tiếp hai dụng cụ điện này thì dòng điện chạy qua chúng có cùng cường độ và chỉ có thể lớn nhất là  =  = 0,364 A, vì nếu lớn hơn thì bóng đèn sẽ hỏng. Vậy có thể mắc nối tiếp hai dụng cụ này vào hiệu điện thế lớn nhất là:

 = .( + ) = 118 V.

Công suất của bàn là khi đó:  = . = 22.0, = 2,91 W.

Công suất của đèn khi đó:  = . = 302,5.0, = 40 W.

Câu 14.6 :

a) Muốn quạt chạy bình thường thì phải mắc quạt vào hiệu điện thế định mức U = 12V.

Điện trở của quạt là: R = U2/P = 122/15 = 9,6 Ω.

Cường độ dòng điện chạy qua quạt khi đó: I = U/R = 12/9,6 = 1,25 A.

b) Điện năng quạt tiêu thụ trong 1 giờ là:

A = Pđm.t = 15.3600 = 54000J = 0,015kW.h

c) Khi quạt chạy, điện năng được biến đổi thành cơ năng và nhiệt năng.

Điện trở của quạt: