Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 13a : Dây tóc của một bóng đèn khi thắp sáng có điện trở là 24Ω. Tính công của dòng điện sản ra trên dây tóc trong 1h, biết rằng hiệu điện thế đặt vào hai đàu bóng đèn là 12V ? Tóm tắt

Câu 13a :

Dây tóc của một bóng đèn khi thắp sáng có điện trở là 24Ω. Tính công của dòng điện sản ra trên dây tóc trong 1h, biết rằng hiệu điện thế đặt vào hai đàu bóng đèn là 12V ?

Tóm tắt

R = 24 Ω, t = 1h = 3600s; U = 12V; A = ?

Lời giải: