Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 12a : Mắc một bóng đèn 220V-110W vào lưới điện có hiệu điện thế 110 V.

Câu 12a :

 Mắc một bóng đèn 220V-110W vào lưới điện có hiệu điện thế 110 V. Bỏ qua sự phụ thuộc của điện trở dây tóc vào nhiệt độ. Tính công suất tiêu thụ của bóng đèn?

Tóm tắt

 = 220 V,  = 110 W; U = 110 V; P = ?

Lời giải:

Điện trở của đèn là:

Khi U = 110 V thì công suất tiêu thụ trên đèn là: