Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1.1 : Nếu tăng hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó tăng lên đến 36V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là:

Câu 1.1 :

Nếu tăng hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó tăng lên đến 36V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là:

Tóm tắt :

 = 12 V

 = 0,5 A

 = 36V

 = ?

Lời giải:

Ta có: 

Vậy cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn khi  = 36 V là:  = 1,5 A

Câu 1.2 :

 Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn đó tăng thêm 0,5A tức là

Lời giải:

 =  + 0,5 = 1,5 + 0,5 = 2 A, hiệu điện thế phải là:

Câu 1.3 :

 Giảm hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đi 2V tức là khi đó

Lời giải:

 =  – 2 = 6 – 2 = 4V, dòng điện chạy qua dây dẫn khi đó có cường độ là

Câu 1.4 t:

 Khi đặt hiệu điện thế 12V vào hai đầu một dây dẫn thì dòng điện chạy qua nó có cường độ 6mA.Muốn cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn đó có cường độ giảm đi 4mA thì hiệu điện thế là :

A. 3V                 B. 8V                 C. 5V                 D. 4V

Tóm tắt

 = 12V;  = 6mA = 0,006 A;  =  – 4mA =  – 0,004 A;  = ?

Lời giải:

Ta có: / = / , trong đó  =  – 0,004 A = 0,006 – 0,004 = 0,002 A, hiệu điện thế khi đó là

Chọn câu D: 4V.