Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Nhiệt lượng do bếp tỏa ra trong 1 giây là:

Câu 1:

a) Nhiệt lượng do bếp tỏa ra trong 1 giây là:

Q = R.. = 80..1 = 500 J

b) Hiệu suất của bếp:

Nhiệt lượng cần thiết để đun sôi nước là:

 =  = m.c.Δt = 1,5.4200.(100° - 25°) = 472500 J

Nhiệt lượng do bếp tỏa ra là:  = R. .t = 80..1200 = 600000 J

Hiệu suất của bếp là: H = /.100% = 78,75%

c) Tiền điện phải trả:

Điện năng sử dụng trong 30 ngày là:

A = P.t = .R. t =  .80.90 h = 45000 W.h = 45 kW.h

Tiền điện phải trả là: T = 700.45 = 31500 đồng

Câu 2:

a) Nhiệt lượng  cần cung cấp để đun sôi nước :

 = c.m.(T – ) = 4200.2.(100 - 20) = 672000 (J)

b) Hiệu suất của bếp: H = /.100%

Nhiệt lượng Q ấm điện đã tỏa ra:

c) Thời gian đun sôi lượng nước:

Câu 3:

a) Điện trở của toàn bộ đường dây dẫn là: R = ρ.(l/S) = 1,36 Ω

b) Cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn là: I = P/U = 165/220 = 0,75A

c) Nhiệt lượng Q tỏa ra trên dây dẫn:

Q = .t = .R.t = 0,.1,36.324000 = 247860 J ≈ 0,07 kW.h.

(vì 1 kW.h = 1000 W.3600s = 3600000 J)