Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Điện trở Rđ của đèn là: a) Điện trở Rđ của đèn là: Rđ = U / I = 220V / 0,314A ≈ 645

Câu 1:

a) Điện trở Rđ của đèn là: 

Công suất P của bóng đèn là: P = U.I = 220V.0,341A ≈ 75W.

b) Điện năng mà bóng đèn tiêu thụ trong 30 ngày là:

A = P .t = 75W.4.30.3600s = 32408640J

A = 32408640 : 3,6 . 106 ≈ 9kW.h = 9 “số”

hoặc A = P .t = 0,075.4.30kW.h ≈ 9kW.h = 9 “số”

Số đếm của công tơ điện tương ứng là: 9 số

Câu 2:

a) Số chỉ của ampe kế:

b) Điện trở của biến trở là:

Công suất tiêu thụ điện năng của biến trở:  = . = 3V.0,75A = 2,25 W.

c) Công của dòng điện sản ra ở biến trở trong 10 phút là:

 = .t = 2,25.10.60 J = 1350 J

Công của dòng điện sản ra ở toàn đoạn mạch là:

A = U.I.t = 0,75.9.10.60 J = 4050 J

Câu 3:

a) Vẽ sơ đồ mạch điện (hình 14.1)

Điện trở của bóng đèn là: 

Điện trở của bàn là: 

Điện trở tương đương của đoạn mạch là:

b) Điện năng mà đoạn mạch này tiêu thụ trong 1 giờ:

A = P.t = ( + ).t = (100 + 1000). 3600 = 3960000J

= 3960000/3600000 = 1,1 kWh.