Sách Giải Bài Tập và SGK

Môn Lịch Sử lớp 9 Thời gian làm bài: 45 phút (Giới hạn bài 28+29+30+31+33) Câu 1. Sai lầm nghiêm

    Môn Lịch Sử lớp 9

    Thời gian làm bài: 45 phút

(Giới hạn bài 28+29+30+31+33)

Câu 1. Sai lầm nghiêm trọng của công cuộc cải cách ruộng đất (1954-1957) là

A.quy nhầm cán bộ đảng viên thành địa chủ.

B.phát động quần chúng cải cách ruộng đất.

C.thực hiện “người cày có ruộng”, giảm tô, giảm thuế.

D.đấu tố tràn lan, quy nhầm thành phần địa chủ.

Trong cuộc cải cách ruộng đất (1954-1957), ta triệt để thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng nhằm chia ruộng đất cho nông dân, trừng trị địa chủ tàn ác có tội với nhân dân, tuy nhiên trong quá trình đấu tố do thiếu kiểm soát, ta đấu tố tràn lan và quy nhầm không ít thành phần người có công với cách mạng, thậm chí là cán bộ, đảng viên trở thành địa chủ.

Câu 2. Thắng lợi nào chứng tỏ quân dân miền Nam có khả năng đánh bại chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ?

A.Chiến thắng Bình Giã.

B.Chiến thắng Ấp Bắc.

C.Chiến thắng Vạn Tường.

D.Chiến thắng Đồng Xoài.

Câu 3. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 15 (đầu năm 1959) đã có quyết định gì đối với cách mạng miền Nam?

A.Để nhân dân miền Nam đấu tranh bằng con đường chính trị.

B.Để nhân dân miền Nam sử dụng bạo lực giành chính quyền.

C.Để nhân dân miền Nam đấu tranh bằng con đường vũ trang.

D.Để nhân dân miền Nam đấu tranh bằng con đường ngoại giao.

Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954, ta chủ trương để miền Nam đấu tranh chính trị, yêu cầu Pháp thi hành hiệp định Giơ-ne-vơ, Hiệp thương tổng tuyển cử thống nhất hai miền, tuy nhiên do sự can thiệp của Mỹ, chính quyền Ngô Đình Diệm được lập lên, tiến hành đạo luật 10/59 tàn sát những người chiến sĩ cộng sản, làm cho cách mạng miền Nam tổn thất nặng nề, tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 15, Đảng ta quyết định để nhân dân miền Nam sử dụng bạo lực cách mạng để giành chính quyền.

Câu 4. Chiến thắng nào của quân và dân ta đánh dấu sự phá sản về cơ bản “Chiến tranh đặc biệt” (1961-1965) của Mỹ ở miền Nam Việt Nam?

A.Ba Gia.

B.An Lão.

C.Ấp Bắc.

D.Bình Giã.

Câu 5. Chính sách nào của Mỹ-Diệm gây khó khăn đối với cách mạng miền Nam từ năm 1954-1959?

A.Phế truất Bảo Đại đưa Ngô Đình Diệm lên làm tổng thống.

B.Gạt hết quân Pháp để độc chiếm miền Nam.

C.Đặt cộng sản ngoài vòng pháp luật, ra “luật 10-59”, công khai chém giết.

D.Thực hiện chính sách “đả thực”, “bài phong”, “diệt cộng”.

Nhằm ngăn chặn và tiêu diệt những người cộng sản, ngày 6/5/1959, Việt Nam Cộng Hòa ban hành luật 10/59 đặt cộng sản ra ngoài vòng pháp luật, chúng mang máy chém đi khắp miền Nam với khẩu hiệu giết nhầm còn hơn bỏ sót, tàn sát những người cộng sản, gây ra thiệt hại nặng nề cho cách mạng miền Nam.

Câu 6. Ý nghĩa quan trọng nhất của phong trào “Đồng khởi” (1959-1960) là gì?

A.Đưa nhân dân lên làm chủ ở nhiều thôn, xã ở miền Nam.

B.Giáng một đòn nặng nề vào chính sách thực dân mới của Mỹ ở miền Nam.

C.Làm lung lay tận gốc chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm.

D.Đánh dấu bước phát triển của cách mạng miền Nam chuyển từ thế giữ gìn lực lượng sang tiến công.

Câu 7. Chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” được tiến hành chủ yếu bằng lực lượng

A.Quân đội Sài Gòn.

B.Quân đội Sài Gòn, cố vấn Mỹ.

C.Quân đội Sài Gòn, quân đồng minh của Mỹ, cố vấn Mỹ.

D.Quân đội Mỹ, quân đồng minh của Mỹ và quân đội Sài Gòn.

Câu 8. Thắng lợi nào của ta đã buộc Mỹ chấp nhận đến đàm phán ở Pa-ri để bàn về việc chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam?

A.Vạn Tường (Quảng Ngãi).

B.Hai mùa khô (1965-1966) và (1966-1967).

C.Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.

D.Ấp Bắc (Mỹ Tho).

Câu 9. Chiến thắng Vạn Tường được xem là sự kiện mở đầu cao trào

A.“Tìm Mỹ mà đánh, lùng ngụy mà diệt”.

B.“Noi gương Vạn Tường, giết giặc lập công”.

C.“Tìm Mỹ mà diệt, lùng ngụy mà đánh”.

D.“Lùng Mỹ mà đánh, tìm ngụy mà diệt”.

Câu 10. Điểm khác nhau cơ bản của chiến lược “Chiến tranh cục bộ” so với chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” là gì?

A.Sử dụng lực lượng quân viễn chinh Mỹ, quân chư hầu và tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc.

B.Sử dụng cố vấn Mỹ, vũ khí và phương tiện chiến tranh của Mỹ.

C.Là loại hình chiến tranh thực dân mới nhằm chống lại cách mạng miền Nam.

D.Là loại hình chiến tranh thực dân mới nhằm mở rộng chiến tranh trên toàn Đông Dương.

Câu 11. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975), thắng lợi nào của ta buộc Mỹ phải tuyên bố “phi Mỹ hóa” chiến tranh xâm lược?

A.Chiến thắng Vạn Tường (Quảng Ngãi).

B.Chiến thắng Ấp Bắc (Mỹ Tho).

C.Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968).

D.Cuộc Tiến công chiến lược năm 1972.

Câu 12. Âm mưu cơ bản của Mỹ trong chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” là

A.Rút dân quân Mỹ về nước.

B.Tận dụng người Việt Nam vì mục đích thực dân mới của Mỹ.

C.Đề cao học thuyết Ních-xơn.

D.“Dùng người Việt đánh người Việt, “dùng người Đông Dương đánh người Đông Dương”.

Thất bại trong chiến lược “Chiến tranh cục bộ”, Mỹ chuyển sang chiến lược chiến tranh mới “Việt Nam hóa chiến tranh” nhằm dùng người Việt đánh người Việt, dùng người Đông Dương đánh người Đông Dương để hạn chế tổn thất nhân sự cho Mỹ, đẩy tổn thất về chính dân tộc Việt Nam và người Đông Dương.

Câu 13. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 trải qua 3 chiến dịch lớn là

A.Hồ Chí Minh, Tây Nguyên, Huế-Đà Nẵng.

B.Tây Nguyên, Huế-Đà Nẵng, Hồ Chí Minh.

C.Huế-Đà Nẵng, Tây Nguyên, Hồ Chí Minh.

D.Tây Nguyên, Hồ Chí Minh, Huế-Đà Nẵng.

Câu 14. Sự kiện lịch sử diễn ra lúc 11 giờ 30 phút ngày 30/4/1975 là

A.quân ta nổ súng bắt đầu mở chiến dịch Hồ Chí Minh.

B.Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu tuyên bố từ chức.

C.xe tăng và bộ binh của ta tiến vào Dinh Độc Lập.

D.lá cờ cách mạng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập.

Câu 15. Tỉnh cuối cùng của miền Nam được giải phóng trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân năm 1975 là

A.Cà Mau.

B.Rạch Giá.

C.Châu Đốc.

D.Bạc Liêu.

Câu 16. Thực chất hành động phá hoại Hiệp định Pa-ri năm 1973 của chính quyền Sài Gòn là

A.Củng cố niềm tin cho binh lính Sài Gòn.

B.Hỗ trợ cho chiến lược “chiến tranh đặc biệt tăng cường” ở Lào.

C.Thực hiện chiến lược phòng ngự “quét và giữ”.

D.Tiếp tục chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” của Ních-xơn.

Sau Hiệp định Pa-ri 1973, chính quyền Sài Gòn liên tục có những hành động nhằm phá hoại Hiệp định như tràn ngập lãnh thổ, lấn chiếm vùng giải phóng, thực chất đây là những hành động nhằm tiếp tục chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”, Mỹ vẫn duy trì lực lượng 2 vạn cố vấn để giúp chính quyền Sài Gòn và ủng hộ từ xa với chính quyền này để chống miền Bắc.

Câu 17. Căn cứ vào đâu Bộ Chính trị Trung ương Đảng đề ra kế hoạch giải phóng miền hoàn toàn miền Nam?

A.Quân Mỹ và quân đội Sài Gòn bắt đầu suy yếu.

B.Chính quyền và quân đội Sài Gòn bắt đầu khủng hoảng và suy yếu.

C.Tình hình so sánh lực lượng ở miền Nam phần nào có lợi cho cách mạng nước ta.

D.Tình hình so sánh lực lượng ở miền Nam thay đổi mau lẹ có lợi cho cách mạng, ta mạnh hơn địch cả về thế và lực.

Câu 18. Nội dung nào không phải là hành động phá hoại Hiệp định Pa-ri năm 1973 của Mỹ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam Việt Nam?

A.Tiến hành chiến dịch tràn ngập lãnh thổ.

B.Mở các cuộc hành quân bình định – lấn chiếm vùng giải phóng.

C.Tiếp tục chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”.

D.Chuẩn bị thay thế Tổng thống chính quyền Sài Gòn.

Câu 19. Tên nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được thông qua tại

A.Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 21 (1973).

B. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 24 (1975).

C.Hội nghị Hiệp thương chính trị thống nhất đất nước (11/1975).

D.Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa VI nước Việt Nam thống nhất (1976).

Câu 20. Kết quả lớn nhất của kỳ thứ nhất Quốc hội khóa VI (1976) nước Việt Nam thống nhất là gì?

A.Thống nhất về mặt lãnh thổ.

B.Hoàn thành việc thống nhất đất nước về mặt nhà nước.

C.Bầu ra các cơ quan của quốc hội.

D.Bầu ra Ban dự thảo Hiến pháp.

Câu 21. Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (9/1975) đã đề ra nhiệm vụ gì?

A.Hiệp thương chính trị thống nhất đất nước.

B.Hoàn chỉnh thống nhất đất nước về mặt nhà nước.

C.Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở hai miền Nam-Bắc.

D.Hoàn thành công cuộc khôi phục và phát triển kinh tế sau chiến tranh.

Câu 22. Nước ta phải hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước sau đại thắng Xuân 1975 là vì

A.Chống lại âm mưu chống phá của các thế lực thù địch.

B.Mỗi miền tồn tại hình thức tổ chức nhà nước khác nhau và đáp ứng nguyện vọng tha thiết của nhân dân cả nước.

C.Đảng cần có một cơ quan đại diện quyền lực chung cho nhân dân cả nước.

D.Nhân dân hai miền mong muốn có một chính phủ thống nhất.

Câu 23. Việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước có ý nghĩa quan trọng gì?

A.Đưa miền Nam đi lên chủ nghĩa xã hội.

B.Tạo điều kiện thống nhất các lĩnh vực kinh tế-xã hội.

C.Là cơ sở để Việt Nam mở rộng quan hệ với các nước trên thế giới.

D.Tạo điều kiện chính trị cơ bản để phát huy sức mạnh toàn diện của đất nước.

Câu 24. Nhà nước ta đã có những việc làm gì để ổn định hệ thống chính quyền và hệ thống chính trị?

A.Thành lập chính quyền trung lập.

B.Thành lập chính quyền cách mạng và các đoàn thể quần chúng các cấp.

C.Xóa bỏ chính quyền cũ.

D.Giải tán các đảng phái thân Mỹ - chính quyền Sài Gòn.

Câu 25. Một trong những chủ trương của Đảng ta về đường lối đổi mới kinh tế là

A.Phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, ưu tiên phát triển công nghiệp nặng.

B.Cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với nông nghiệp, thương nghiệp, công thương nghiệp tư bản tư doanh.

C.Xây dựng một bước về cơ sở vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, hình thành cơ cấu kinh tế mới.

D.Phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Câu 26. Một trong những chủ trương của Đảng ta về đường lối đổi mới chính trị là

A.Đổi mới phải toàn diện, đồng bộ, từ kinh tế - chính trị đến tổ chức.

B.Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Nhà nước của dân, do dân, vì dân.

C.Phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động, xây dựng con người mới.

D.Đổi mới kinh tế gắn liền với đổi mới về chính trị, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Câu 27. Đường lối đổi mới của Đảng ta là đổi mới toàn diện, nhưng trọng tâm là đổi mới trong lĩnh vực nào?

A.Chính trị.

B.Kinh tế.

C.Văn hóa.

D.Xã hội.

Câu 28. Công cuộc đổi mới đất nước giai đoạn (1986-1990) bước đầu đạt được thành tựu, trước tiên là trong việc thực hiện các mục tiêu của

A.Ba chương trình kinh tế.

B.Kinh tế đối ngoại.

C.Tài chính – tiền tệ.

D.Kinh tế - xã hội.

Câu 29. Hạn chế lớn nhất của công cuộc đổi mới ở nước ta giai đoạn (1986-1990) trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển là gì?

A.Trình độ khoa học và công nghệ chuyển biến chậm.

B.Hiệu quả sản xuất kinh doanh, năng suất lao động thấp.

C.Nền kinh tế còn mất cân đối, lạm phát vẫn ở mức cao, hiệu quả kinh tế thấp.

D.Lực lượng sản xuất còn nhỏ bé, cơ sở vật chất-kỹ thuật lạc hậu.

Câu 30. Thực hiện kế hoạch 5 năm (1996-2000), cơ cấu các ngành kinh tế nước ta có sự chuyển biến như thế nào?

A.Cơ cấu các ngành kinh tế chuyển dịch theo hướng công – nông kết hợp.

B.Cơ cấu các ngành kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

C.Cơ cấu các ngành kinh tế chuyển dịch theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa.

D.Cơ cấu các ngành kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, nông nghiệp hóa.

1-D2-B3-B4-D5-C6-D
7-A8-C9-A10-A11-C12-D
13-B14-C15-C16-D17-D18-D
19-D20-B21-B22-B23-D24-B
25-D26-B27-B28-A29-C30-B