Sách Giải Bài Tập và SGK

Môn Lịch Sử lớp 9 Thời gian làm bài: 45 phút ( Giới hạn: 8+9+10+11+12+14+15) Câu 1. Trụ sở chính

    Môn Lịch Sử lớp 9

    Thời gian làm bài: 45 phút

( Giới hạn: 8+9+10+11+12+14+15)

Câu 1. Trụ sở chính của Liên Hợp quốc đặt ở đâu?

A.Niu-óoc.

B.Xan Phran-xi-scô.

C.Oa-sinh-tơn.

D.Ca-li-phóoc-li-a.

Câu 2. Cơ sở nào dẫn đến sự hình thành Trật tự thế giới hai cực Ianta?

A.Những quyết định quan trọng của Hội nghị Ianta (Liên Xô).

B.Những thỏa thuận của ba cường quốc sau Hội nghị Ianta.

C.Những thỏa thuận về việc đóng quân, phân chia phạm vi ảnh hưởng ở Hội nghị Ianta.

D.Những quyết định của Hội nghị Ianta cùng những thỏa thuận sau đó của ba cường quốc.

Câu 3. Quyết định của Hội nghị Ianta đưa đến sự phân chia hai cực trong quan hệ quốc tế như thế nào?

A.Liên Xô tham gia chống Nhật ở châu Á.

B.Thành lập Liên hợp quốc để giữ gìn hòa bình và an ninh thế giới.

C.Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản.

D.Thỏa thuận việc đóng quân, phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu và châu Á.

Câu 4. Dưới tác động của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật hiện đại, sau “Chiến tranh lạnh” các nước ra sức điều chỉnh chiến lược

A.lấy quân sự làm trọng điểm.

B.lấy chính trị làm trọng điểm.

C.lấy kinh tế làm trọng điểm.

D.lấy văn hóa, giáo dục làm trọng điểm.

Câu 5. Theo thỏa thuận của Hội nghị Ianta, Đông Nam Á thuộc phạm vi ảnh hưởng của

A.Mỹ.

B.Liên Xô.

C.Trung Quốc.

D.các nước phương Tây.

Câu 6. Nội dung nào không phải là biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa?

A.Sự phát triển của quan hệ thương mại quốc tế.

B.Sự ra đời của các tổ chưc liên kết kinh tế.

C.Sự ra đời của Liên minh châu Âu (EU).

D.Việc duy trì sự liên minh Mỹ và Nhật.

Câu 7. Đâu là mặt hạn chế của xu thế toàn cầu hóa?

A.Cơ cấu kinh tế các nước có sự biến động không đều.

B.Đặt ra yêu cầu phải tiến hành cải cách để nâng cao sức cạnh tranh.

C.Thúc đẩy sự thay đổi về kinh tế và xã hội hóa của lực lượng sản xuất.

D.Nguy cơ đánh mất bản sắc dân tộc.

Xu thế toàn cầu hóa diễn ra, các quốc gia có nhiều cơ hội tiếp xúc giao lưu về mặt kinh tế, văn hóa, xã hội, đặc biệt với các nước nhỏ, việc tiếp xúc, tiếp nhận một các không kiểm soát, không chọn lọc kinh tế, văn hóa từ các quốc gia lớn dẫn đến dễ đánh mất bản sắc dân tộc.

Câu 8. Tổ chức nào sau đây không phải là biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa?

A.khu vực thương mại tự do ASEAN (AFTA).

B.Diễn đàn hợp tác Á-ÂU (ASEM).

C.Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO).

D.Hiệp ước thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA).

Câu 9. Điểm khác biệt giữa cách mạng khoa học kỹ thuật hiện đại nửa sau thế kỷ XX với cách mạng công nghiệp thế kỷ XVIII là gì?

A.Khoa học gắn liền với kỹ thuật.

B.Có nhiều phát minh lớn cho nhân loại.

C.Kỹ thuật đi trước mở đường cho sản xuất.

D.Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.

Câu 10. Năm 1923, giai cấp tư sản Việt Nam đã tổ chức hoạt động đấu tranh nào dưới đây.

A.Bãi công của công nhân Ba Son.

B.Thành lập các nhà xuất bản tiến bộ.

C.Kêu gọi quần chúng ủng hộ tư tưởng quân chủ chuyên chế.

D.Chống độc quyền cảng Sài Gòn, độc quyền xuất cảng lúa gạo

Câu 11. Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai, Pháp thi hành chính sách như thế nào về văn hóa-giáo dục?

A.Khai hóa dân tộc Việt Nam.

B.Pháp-Việt đuề huề.

C.Văn hóa nô dịch.

D.Phát triển văn hóa truyền thống.

Câu 12. Tư bản Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Việt Nam vì lý do chủ yếu nào dưới đây?

A.Đầu tư xây dựng các đô thị mới ở Việt Nam.

B.Củng cố địa vị của Pháp trong thế giới tư bản.

C.Tiếp tục kiểm soát thị trường Đông Dương.

D.Để bù đắp thiệt hại do Chiến tranh thế giới thứ nhất gây ra.

Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, Pháp là nước thắng trận tuy nhiên lại bị thiệt hại nặng nề doPháp là một trong những chiến trường chính ở châu Âu, do đó, sau chiến tranh, Pháp tăng cường bóc lột thuộc địa mà trọng tâm là Đông Dương, nhất là Việt Nam nhằm bù đắp thiệt hại chiến tranh gây ra.

Câu 13. Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, kinh tế Việt Nam có những chuyển biến mới là do nguyên nhân chủ yếu nào dưới đây?

A.Chính sách tăng cường đầu tư vào công nghiệp của tư bản.

B.Chính sách đầu tư vốn của tư bản Pháp.

C.Chính sách tăng thuế khóa của tư bản Pháp.

D.Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp.

Câu 14. Do tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919-1929), kinh tế Việt Nam có đặc điểm gì?

A.Kinh tế tư bản chủ nghĩa du nhập.

B.Phát triển cân đối giữa các ngành.

C.Phát triển chậm và lệ thuộc vào Pháp.

D.Phát triển mất cân đối, lệ thuộc vào Pháp.

Câu 15. Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai, Pháp thi hành chính sách như thế nào về văn hóa-giáo dục?

A.Khai hóa dân tộc Việt Nam.

B.Pháp-Việt đuề huề.

C.Văn hóa nô dịch.

D.Phát triển văn hóa truyền thống.

Câu 16. Trong những năm 1919-1925, giai cấp tiểu tư sản ở Việt Nam đấu tranh nhằm mục đích

A.giành độc lập dân tộc.

B.đòi những quyền tự do, dân chủ.

C.“chấn hưng nội hóa”, “bài trừ ngoại hóa”.

D.ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân dân Trung Quốc.

Câu 17. Sự kiện nào dưới đây đánh dấu bước tiến mới của giai cấp công nhân Việt Nam trong những năm 1919-1925?

A.Công nhân Ba Son bãi công.

B.Công hội thành lập ở Sài Gòn-Chợ Lớn.

C.Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập.

D.Hội Việt Nam cách mạng thanh niên ra đời.

Câu 18. Đảng Lập hiến của Bùi Quang Chiêu thỏa hiệp với thực dân Pháp vì lý do nào dưới đây?

A.Thực dân Pháp nhượng bộ một số quyền lợi.

B.Thực dân Pháp đàn áp các hoạt động của Đảng.

C.Giai cấp tư sản không ủng hộ chủ trương của Đảng.

D.Nhân dân không tham gia các hoạt động của Đảng.

Câu 19. Trong những năm 1919-1925, giai cấp nào dưới đây đã tổ chức các cuộc mít tinh, biểu tình, bãi khóa, lập các tổ chức chính trị?

A.Giai cấp tư sản.

B.Giai cấp nông dân.

C.Giai cấp công nhân.

D.Giai cấp tiểu tư sản.

Câu 20. Sự kiện nào đánh dấu giai cấp công nhân Việt Nam bước đầu chuyển từ đấu tranh tự phát sang tự giác?

A.Bãi công của công nhân Ba Son (8/1925).

B.Phong trào “vô sản hóa” (1928).

C.Bãi công ở nhà máy xi măng Hải Phòng (1928).

D.Bãi công ở đồn điền cao su Phú Riềng (1929).

Câu 21. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, sự kiện nào dưới đây đánh dấu một giai đoạn phát triển mới trong quá trình phát triển của phong trào cách mạng thế giới?

A.Cách mạng tháng Mười Nga thành công.

B.Quốc tế cộng sản được thành lập.

C.Đảng Cộng sản Pháp ra đời.

D.Đảng Cộng sản Trung Quốc được thành lập.

Câu 22: Nhận định nào sau đây đánh giá đúng sự phát triển của kinh tế của Nhật Bản từ năm 1960-1973?

A.Phát triển nhảy vọt.

B.Phát triển vượt bậc.

C.Phát triển thần kì.

D.Phát triển to lớn.

Câu 23: Nguyên nhân nào giúp Nhật Bản hạn chế chi phí cho quốc phòng?

A.Tập trung vào phát triển kinh tế.

B.Đứng dưới chiếc “ô bảo trợ hạt nhân” của Mĩ.

C.Đứng dưới chiến “ô bảo trợ kinh tế” của Mĩ.

D.Đất nước được bao bọc bởi đại dương.

Ngay sau năm 1945, Nhật Bản đã bị Mĩ chi phối. Để đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng và ngăn chặn sự thâu tóm của Mĩ, Nhật đã kí với Mĩ bản hiệp ước an ninh Mĩ – Nhật, theo đó Mĩ được đặt căn cứ quân sự ở Nhật Bản và Nhật cũng sẽ được đúng dưới chiếc ô bảo trợ hạt nhân tức là về mặt quân sự. Tạo điều kiện cho Nhật tập trung phát triển kinh tế và hạn chế chi phí quốc phòng.

Câu 24: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật Bản cam kết đã cam kết KHÔNG

A.duy trì quân đội thường trực và không đưa các lực lượng vũ trang ra nước ngoài.

B.cho bất cứ nước nào đóng căn cứ quân sự trên lãnh thổ Nhật Bản.

C.nghiên cứu và chế tạo bất kì loại vũ khí chiến lược nào.

D.nộp mọi phương tiên chiến tranh cho quân Đồng minh.

Câu 25: Đặc trưng nổi bật của các giai đoạn phát triển kinh tế Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

A.Kinh tế Mĩ luôn đứng đầu thế giới.

B.Chịu sự tác động của cuộc khủng hoảng năm 1973.

C.Bao vây kinh tế các nước xã hội chủ nghĩa.

D.Không chịu sự tác động cuộc khủng hoảng kinh tế.

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Mỹ là quốc gia có nhiều lợi thế nhất, Mỹ hầu như không chịu quá nhiều ảnh hưởng bởi chiến tranh, thu lợi nhuận từ bán vũ khí, đồng thời các quốc gia khác trên thế giới đều bị chiến tranh tàn phá nặng nề, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế, tận dụng cơ hội đó, Mỹ tiến lên trở thành nước phát triển nhất. Trong suốt những năm sau đó dù chịu sự tác động khủng hoảng kinh tế nhưng Mĩ chưa bao giờ đánh mắt vị thế đứng đầu của mình.

Câu 26: Chủ trương liên minh chặt chẽ với Mĩ trong chính sách đối ngoại đã giúp Nhật Bản sớm kí được hiệp ước nào dưới đây?

A.Hiệp ước an ninh Mĩ – Nhật.

B.Hiệp ước Hòa bình.

C.Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương.

D.Hiệp ước Vác-sa-va.

Câu 27: Kinh tế Mĩ khủng hoảng trong giai đoạn từ năm 1973 đến năm 1991 là do

A.Tác động của cuộc khủng hoảng thừa của thế giới.

B.Tác động của cuộc khủng hoảng năng lượng của thế giới.

C.Tác động của cuộc khủng hoảng than đá của thế giới.

D.Tác động của cuộc khủng hoảng thiếu của thế giới.

Năm 1973, cuộc khủng hoảng năng lượng trên thế giới bùng nổ, nước Mỹ không nằm ngoài phạm vi ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng này, từ đó dẫn đến sự khủng hoảng trong kinh tế Mỹ với sự tăng lên nhanh chóng của giá dầu, sau đó ảnh hưởng đến các ngành khác như sản xuất công nghiệp, tài chính tiền tệ, dự trữ vàng… cuộc khủng hoảng kéo dài từ năm 1991, đến năm 1983 cơ bản kinh tế phục hồi, đến năm 1991 Mỹ bắt đầu ổn định.

Câu 28: Nội dung nào không phải là chính sách đối nội của các nước tư bản Tây Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A.Thu hẹp các quyền tự do dân chủ.

B.Xóa bỏ các cải cách tiến bộ.

C.Ngăn cản phog trào công nhân và phong trào dân chủ.

D.Thực hiện quyền tự do dân chủ.

Câu 29: Tổ chức liên kết khu vực châu Âu đầu tiên được thành lập sau Chiến tranh thế giới thứ hai là tổ chức nào?

A.Cộng đồng than – thép châu Âu.

B.Cộng đồng năng lượng nguyên tử châu Âu.

C.Cộng đồng kinh tế châu Âu.

D.Liên minh châu Âu.

Câu 30: Liên minh châu Âu là tổ chức

A.Liên minh quân sự.

B.Liên minh kinh tế - chính trị.

C.Liên minh giáo dục – văn hóa – y tế.

D.Liên minh về khoa học – kĩ thuật.

1A-2-D3-D4-C5-D6-D
7-D8-C9-D10-D11-C12-D
13-D14-C15-B16-A17-A18-A
19-D20-A21-B22-C23-B24-A
25-A26-A27-B28-A29-A30-B