Sách Giải Bài Tập và SGK

Môn Lịch Sử lớp 9 Thời gian làm bài: 15 phút (Giới hạn ôn tập: Bài 1+2) Câu 1: Từ

    Môn Lịch Sử lớp 9

    Thời gian làm bài: 15 phút

(Giới hạn ôn tập: Bài 1+2)

Câu 1: Từ năm 1945 đến năm 1950, Liên Xô bắt tay vào khôi phục kinh tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội trong hoàn cảnh

A.Được sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân trong nước và thế giới.

B.Là nước thắng trận, thu được nhiều lợi nhuận và thành quả từ Hội nghị Ianta.

C.Đất nước chịu nhiều tổn thất về người và của, khó khăn về nhiều mặt.

D.Liên Xô, Mĩ, Anh và Pháp vẫn là đồng minh, giúp đỡ lẫn nhau.

Câu 2: Kế hoạch khôi phục và phát triển kinh tế 5 năm (1946-1950) của nhân dân Liên Xô đã hoàn thành trong thời gian

A.5 năm.

B.4 năm 3 tháng.

C.4 năm 5 tháng.

D.4 năm 8 tháng.

Câu 3: Sự sụp đổ của Liên Xô năm 1991 đã tác động như thế nào tới quan hệ quốc tế?

A.Trật tự hai cực Ianta sụp đổ.

B.Trật tự thế giới “một cực” được hình thành.

C.Duy trì hòa bình và tích cực ủng hộ cách mạng thế giới.

D.Chỉ muốn làm bạn với các nước xã hội chủ nghĩa.

Câu 4: Thành tựu quan trọng nhất trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của Liên Xô sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

A.Chế tạo thành công bom nguyên tử.

B.Phóng thành công vệ tinh nhân tạo đầu tiên.

C.Phóng tàu vũ trụ Phương Đông bay vòng quanh trái đất.

D.Trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai thế giới.

Câu 5: Nhận xét nào sau đây phản ánh đúng vai trò của Liên Xô đối với phong trào cách mạng thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A.Đồng minh tin cậy của phong trào cách mạng thế giới.

B.Cầu nối kí kết các hiệp ước ngoại giao.

C.Nước viện trợ không hoàn lại giúp đỡ phong trào cách mạng thế giới.

D.Chỗ dựa vững chắc của phong trào cách mạng thế giới.

Câu 6: Nguyên nhân trực tiếp đòi hỏi Liên Xô phải bắt tay vào công cuộc khôi phục kinh tế trong những năm 1945-1950 là gì?

A.Nền kinh tế bị chiến tranh tàn phá hết sức nặng nề.

B.Xây dựng nền kinh tế mạnh, đủ sức cạnh tranh với Mĩ.

C.Đưa Liên Xô trở thành cường quốc thế giới.

D.Tiến hành công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội đã bị gián đoạn từ năm 1941.

Câu 7: Sự kiện nào đánh dấu Liên bang Xô viết sụp đổ?

A.Nhà nước liên bang tê liệt.

B.Các nước cộng hòa đua nhau đòi độc lập và tác khỏi liên bang.

C.Cộng đồng các quốc giai độc lập (SNG) thành lập.

D.Tổng thống Góc-ba-chốp từ chức, lá cờ liên bang Xô viết trên nóc điện Krem-li bị hạ xuống.

Câu 8: Sự tan rã của Liên bang Xô viết và sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa các nước Đông Âu đã gây ra hậu quả gì?

A.Chấm dứt những ước vọng tốt đẹp xây dựng xã hội tốt đẹp của loài người tiến bộ.

B.Kết thúc sự tồn tại của hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới.

C.Đánh dấu sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới.

D.Là sự “cáo chung” của chế độ xã hội chủ nghĩa trên phạm vi thế giới.

Câu 9: Từ sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô năm 1991 đã tác động như thế nào tới quan hệ quốc tế?

A.Trật tự hai cực Ianta sụp đổ, một trật tự thế giới mới đang dần hình thành.

B.Trật tự thế giới “một cực” hình thành.

C.Hình thành trật tự thế giới “đa cực”.

D.Phong trào cách mạng thế giới mất chỗ dựa.

(Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô và Mĩ đứng đầu 2 cực của trật tự thế giới Ianta. Khi Liên Xô bị sụp đổ đồng nghĩa với việc chỉ còn 1 cực là Mĩ.)

Câu 10: Liên Xô bước ra khỏi Chiến tranh thế giới thứ hai với tư thế

A.của người chiến thắng, không phải chịu tổn thất gì.

B.của người chiến thắng nhưng không phải chịu những tổn thất hết sức nặng nền.

C.thu được nhiều lợi nhuận sau chiến tranh.

D.thể hiện được vai trò và tính ưu việt của nhà nước xã hội chủ nghĩa.

1-C2-B3-A4-D5-D
6-A7-D8-D9-B10-B