Sách Giải Bài Tập và SGK

Môn Lịch Sử lớp 9 Thời gian làm bài: 15 phút ( Giới hạn ôn tập: Bài 1, bài 2)

    Môn Lịch Sử lớp 9

    Thời gian làm bài: 15 phút

( Giới hạn ôn tập: Bài 1, bài 2)

Câu 1: Ý nghĩa của việc Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử là gì?

A.Phá vỡ thế độc quyền hạt nhân của Mỹ.

B.Góp phần bảo vệ nền hòa bình thế giới.

C.Mở đầu thời kì nhân loại sử dụng năng lượng nguyên tử.

D.Khống chế được các nước lớp trước một cuộc chiến tranh hạt nhân.

Câu 2: Phương hướng chính của các kế hoạch 5 năm của Liên Xô là

A.ưu tiên phát triển công nghiệp nặng.

B.đẩy mạnh công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa.

C.thực hiện cơ giới hóa nền nông nghiệp.

D.ưu tiên phát triển khoa học vũ trụ.

( Phương hướng chính của các kế hoạch 5 năm thứ năm (1951-1955) và thứ sáu (1956-1960)….là tiếp tục ưu tiên phát triển công nghiệp nặng – nền tảng của nền kinh tế quốc dân.)

Câu 3: Nhà du hành vũ trụ Ga-ga-rin là người đầu tiên

A.bay lên sao hỏa.

B.phóng thành công vệ tinh nhân tạo.

C.bay vào vũ trụ.

D.đặt chân lên Mặt Trăng.

Câu 4: Liên Xô phòng con tàu “ Phương Đông” đưa nhà du hành vũ trụ Ga-ga-rin lần đầu tiên bay vòng quanh Trái Đất vào năm:

A.1957

B.1959

C.1960

D.1961

Câu 5: Thời điểm nào Liên Xô lâm vào khủng hoảng toàn diện?

A.Đầu những năm 70 của thế kỉ XX.

B.Giữa những năm 70 của thế kỉ XX.

C.Đầu những năm 80 của thế kỉ XX.

D.Cuối những năm 80 của thế kỉ XX.

Câu 6: Từ năm 1945 đến năm 1949, các nước Đông Âu đã hoàn thành thắng lợi những nhiệm vụ của

A.Cách mạng dân chủ nhân dân.

B.Cách mạng giải phóng dân tộc.

C.Cách mạng xã hội chủ nghĩa.

D.Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Câu 7: Năm 1957 đã diễn ra một sự kiện quan trọng ở Liên Xô?

A.Kế hoạch 5 năm lần thứ sáu (1956-1960) được hoàn thành trước thời hạn.

B.Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp, đứng hàng thứ hai (sau Mĩ).

C.Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo của Trái Đất.

D.Liên Xô đã phá thế độc quyền kinh tế và quân sự.

Câu 8: Mốc đánh dấu sự hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa là mốc nào?

A.Các nước dân chủ nhân dân Đông Âu thành lập.

B.Khối SEV thành lập.

C.Tổ chứ Hiệp ước Vác-sa-va thành lập.

D.Liên Xô hoàn thành khôi phục kinh tế.

Câu 9: Liên Xô lâm vào khủng hoảng toàn diện từ khi nào?

A.Năm 1973.

B.Cuối những năm 80.

C.Đầu những năm 80.

D.Năm 1985.

Câu 10: Câu 10: Sự kiện đánh dấu hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân sụp đổ hoàn toàn diễn ra ở đâu?

A.Ở Rô-đê-đia.

B.Ở Cộng hòa Nam phi.

C.Ở Tây Nam Phi.

D.Ở Ghi-nê Bít-xao.

1-A2-A3-D4-D5-A
6-A7-C8-B9-C10-B