Sách Giải Bài Tập và SGK

Môn Lịch Sử lớp 9 Thời gian làm bài: 15 phút (Giới hạn bài 28+29) Câu 1: Thực hiện kế

    Môn Lịch Sử lớp 9

    Thời gian làm bài: 15 phút

(Giới hạn bài 28+29)

Câu 1: Thực hiện kế hoạch Na-va,Pháp tăng thêm ở Đông Dương bao nhiêu tiểu đoàn bộ binh?

A.10 tiểu đoàn bộ binh.

B.11 tiểu đoàn bộ binh.

C.12 tiểu đoàn bộ binh.

D.13 tiểu đoàn bộ binh.

Câu 2: Vì sao Pháp-Mĩ đánh giá Điện Biên Phủ là “ Pháo đài bất khả xâ phạm”?

A.Điện Biên Phủ là một tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương.

B.Đây là một hệ thống phòng ngự kiên cố.

C.Điện Biên Phủ được tập trung lực lượng đông mạnh và trang bị vũ khí hiện đại.

D.Điện Biên Phủ có vị trí địa lí thuận lợi.

Câu 3: Tháng 9/1953 Hội nghị Bộ Chính trị Trung ương Đảng họp đề ra kế hoạch tác chiến Đông –Xuân 1953-1954 với quyết tâm

A.Giữ vững quyền chủ động đánh địch trên cả hai mặt trận chính diện và sau lưng địch.

B.Tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch,phân tán lực lượng địch.

C.Phân tán lực lượng địch đến những nơi rừng núi hiểm trở.

D.Giam chân địch ở Điện Biên Phủ,Xê-nô,Plâyku, Luông Pha-bang.

Câu 4: Khẩu hiệu “’ Tất cả cho tiền tuyến,tất cả để chiến thắng” là tinh thần của quân và dân trong chiến dịch nào?

A.Chiến dịch Biên giới 1950.

B.Chiến dịch Tây Bắc 1952.

C.Chiến dịch Đông- Xuân 1953-1954.

D.Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Câu 5: Phương châm chiến lược của ta trong cuôc tiến công Đông –Xuân 1953-1954 là gì?

A.“ Tích cực,chủ động,cơ động,lịnh hoạt” “ đánh nhanh,thắng nhanh”

B.“ Tích cực,chủ động,cơ động,lịnh hoạt” “ đánh ăn chắc, đánh chắc thắng”.

C.Buộc địch phân tán lực lượng “ đánh vào những nơi ta cho là chắc thắng”.

D.Tích cực,chủ động mở các cuộc tiến công chiến lược.

Câu 6: “ Đồng khởi” có nghĩa là:

A.Đồng lòng đứng dậy khởi nghĩa.

B.Đồng lòng sức dậy khởi nghĩa.

C.Đồng loạt đứng dậy khởi nghĩa.

D.Đồng tâm hiệp lực khởi nghĩa.

( Đồng khởi là phong trào do những thành viên Việt Minh ở lại miền Nm kêu gọi nhân dan nổi dạy đồng loạt chống Mỹ- Diệm, trước hết là những vùng nông thôn rộng lớn ở miền Nam Việt Nam )

Câu 7: Qua các đợt cải cách ruộng đất ở miền Bắc,ta đã thực hiện triệt để khẩu hiệu

A.“tấc đất tấc vàng”

B.“đánh đổ địa chủ phong kiến”.

C.“Người cày có ruộng”.

D.“độc lập dân tộc”và “ ruộng đất dân cày”.

Câu 8: Để hoàn thành nhiệm vụ chung, vai trò của cách mạng miền Nam là :

A.Miền Nam là tiền tuyến, có vai trò bảo vệ cách mạng XHCN ở miền Bắc.

B.Miền Nam là tiền tuyến,có vai trò quyết định nhất.

C.Miền Nam là tiền tuyến, có vai trò quyết định trực tiếp nhất.

D.Miền Nam là tiền tuyến, làm hậu thuẫn cho cách mạng miền Bắc.

Câu 9: Sau đợt cải cách ruộng đất, bọ mặt nông thôn miền Bắc đã

A.Được cơ giới hoá.

B.Thay đổi cơ bản.

C.Được điện khí hoá.

D.Hoàn thành giải phóng.

Câu 10: Hội nghị Giơ-ne-vơ khai mạc theo quyết định của hội nghị ngoại trưởng 4 nước nào?

A.Mĩ, Anh, Pháp, Đức.

B.Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp.

C.Liên Xô, Việt Nam, Lào, Cam-pu- chia.

D.Liên Xô, Mĩ, Pháp, Việt Nam.

1-C2- A3-A4-D5-B
6-C7- C8-C9-B10-B