Sách Giải Bài Tập và SGK

Môn Lịch Sử lớp 9 Thời gian làm bài: 15 phút (Giới hạn bài 22+23) Câu 1: Năm 1941,lãnh tụ

    Môn Lịch Sử lớp 9

    Thời gian làm bài: 15 phút

(Giới hạn bài 22+23)

Câu 1: Năm 1941,lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước sau bao nhiêu năm xa cách?

A.15 năm.

B.20 năm.

C.25 năm.

D.30 năm.

Câu 2: Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ VIII tổ chức tại đâu?

A.Pác Bó (Cao Bằng).

B.Bắc Cạn.

C.Bắc Sơn ( Lạng Sơn).

D.Tân Trào (Tân Trào).

Câu 3: Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 đã chủ trương thành lập

A.Mặt trận Liên Việt.

B.Mặt trận Đồng minh.

C.Việt Nam độc lập đồng minh (gọi tắt là Việt Minh).

D.Mặt trận nhân dân Phản đế Đông Dương.

Câu 4: Điều kiện khách quan bên ngoài nào sau đây,tạo thời cơ cho nhân dân ta vùng lên giành độc lập khi Chiến tranh thế giới đang tới những ngày cuối?

A.Sự thất bại của phe phát xít ở chiến trường châu Âu.

B.Sự thắng lợi của Hồng quân Liên Xô ở mặt trận Xô-Đức.

C.Sự nổi dậy giành thắng lợi của nhân dân các nước Đông Âu.

D.Sự tan rã của phát xít Đức và sự đầu hàng vô điều kiện của phát xít Nhật.

Câu 5: Hội nghị toàn quốc của Đảng họp từ ngày 14 đến 15/8/1945 đã quyết định?

A.Phát động phong trào “kháng Nhật cứu nước”.

B.Khởi nghĩa từng phần.

C.Khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội,Huế,Sài Gòn.

D.Tổng khởi nghĩa trong cả nước,giành chính quyền trước khi quân Đồng minh vào.

Câu 6: Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 thực hiện khẩu hiệu “Tịch thu ruộng đất của đế quốc và Việt gian chia cho dân cày nghèo....” tiến tới thực hiện

A.“Người cày có ruộng”

B.“Đánh đổ địa chủ”.

C.“Chia ruộng đất công cho dân cày”.

D.“ giảm tô giảm tức”.

Câu 7: Ý nghĩa lớn nhất của cách mạng tháng Tám 1945 là gi?

A. Lật đổ ngai vàng phong kiến đã ngự trị hàng chục thế kỉ trên đất nước ta.

B.Chấm dứt sự thống trị của thực dân Pháp và phát xít Nhật đối với nước ta.

C.Người dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước.

D.Đem lại độc lập tự do cho dân tộc và cổ vũ cho phong trào cách mạng thế giới.

Câu 8: Khẩu hiệu “Đánh đuổi Nhật –Pháp” được thay bằng khẩu hiệu “Đánh đuổi phát xít Nhật” được nêu trong

A.Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8.

B.Chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” (12/3/1945).

C.Hội nghị toàn quốc của Đảng (14-15/8/1945).

D.Đại hội quốc dân ở Tân Trào (16/8/1945).

Câu 9: Võ Nguyên Giap chỉ huy một đội quân giải phóng tấn công quân Nhật ở thị xã Thái Nguyên theo lệnh của ai?

A.Tổng bộ Việt Minh.

B.Đại hội quốc dân.

C.Ban thường vụ Trung ương Đảng.

D.Uỷ ban Khởi nghĩa toàn quốc.

Câu 10: “Liên hiệp hết thảy với các giới đồng bào yêu nước,không phân biệt giàu nghèo,già trẻ gái trai,không phân biệt tôn giáo và xu hướng chính trị,để cùng nhau mưu cuộc dân tộc giải phóng và sinh tồn” đó là chủ trương của Đảng Cộng sản Đông Dương khi thành lập:

A.Mặt trận Dân tộc thống nhất Đông Dương.

B.Mặt trận Dân chủ Đông Dương.

C.Mặt trận Dân chủ thống nhất Đông Dương.

D.Các tổ chức quần chúng (Hội cứu quốc) của mặt trận Việt Minh.

(Trước tình hình thế giới và trong nước, ngày 28-1-1941 Nguyễn Ái Quốc về nước triệu tập Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương, Hội nghị chủ trương trước hết phải giải phóng cho được các dân tộc Đông Dương. Hội nghị chủ trương thành lập Việt Nam độc lập đồng minh (gọi tắt là Việt Minh) bao gồm các tổ chức quần chúng, lấy tên là Hội cứu quốc )

1-D2-A3-C4-D5-D
6-A7-D8-B9-D10-D