Sách Giải Bài Tập và SGK

Môn Lịch Sử lớp 9 Thời gian làm bài: 15 phút (Giới hạn bài 22+23) Câu 1: Cuộc Tổng khởi

    Môn Lịch Sử lớp 9

    Thời gian làm bài: 15 phút

(Giới hạn bài 22+23)

Câu 1: Cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi trong bao nhiêu ngày?

A.14 ngày.

B.15 ngày

C.28 ngày.

D.30 ngày.

Câu 2: Chủ trương của Đảng ta trong việc đối phó với quân Tưởng?

A.Quyết tâm đánh Tưởng ngay từ đầu

B.Hòa hoãn với Tưởng để tập trung lực lượng đánh Pháp

C.Nhờ vào Anh để đánh Tưởng

D.Đầu hàng Tưởng

Câu 3: Bản “ Quân lệnh số 1” ra đời ở đâu?

A.Hội nghị toàn quốc của Đảng.

B.Tổng bộ Việt Minh.

C.Uỷ ban khởi nghĩa toàn quốc.

D.Đại hội Quốc dân.

Câu 4: Trong Tổng khởi nghĩa tháng Tám – 1945, có 4 tỉnh giành được chính quyền sớm nhất (18/8/1945). Đó là những tỉnh nào?

A. Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam

B. Bắc Cạn, Hải Dương, Hà Tỉnh, Quảng Nam

C. Bắc Giang, Hải Phòng, Hà Tỉnh, Quảng Nam

D. Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tỉnh, Quảng Ngãi

Câu 5 Ý nghĩa lớn nhất của cách mạng tháng Tám 1945 là gi?

A. Lật đổ ngai vàng phong kiến đã ngự trị hàng chục thế kỉ trên đất nước ta.

B. Chấm dứt sự thống trị của thực dân Pháp và phát xít Nhật đối với nước ta.

C. Người dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước.

D. Đem lại độc lập tự do cho dân tộc và cổ vũ cho phong trào cách mạng thế giới.

Câu 6: Sang năm 1943, Uỷ ban Việt Minh liên tỉnh Cao-Bắc-Lạng lập ra bao nhiêu ban xung phong “Nam tiến”?

A.Lập ra 17 ban xung phong “ Nam tiến”.

B.Lập ra 18 ban xung phong “ Nam tiến”.

C.Lập ra 19 ban xung phong “ Nam tiến”.

D.Lập ra 20 ban xung phong “ Nam tiến”.

Câu 7: Báo chí của Đảng và Mặt trận Việt Minh phát triển rất phong phú, đã góp phần vào việc tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng. Đó là các tờ báo:

A.Tiền phong,Dân chúng,Lao động.

B.Bạn dân,tin tức.

C.Thanh niên,Nhành lúa.

D.Cờ giải phóng, Chặt xiềng, Cứu quốc, Việt Nam độc lập.

Câu 8: Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân do ai làm đội trưởng,clúc mới thành lập có bao nhiêu người?

A.Do đồng chí Trường Chinh làm đội trưởng, có 28 người.

B.Do đồng chí Võ Nguyên Giap làm đội trưởng, có 36 người.

C.Do đồng chí Hoàng Sâm làm đội trưởng, có 34 người.

D.Do đồng chí Võ Nguyên Giap làm đội trưởng, có 35 người.

(Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập với quân số 34, do đồng chí Võ Nguyên Giáp là người thành lập và đồng chí Hoàng Sâm làm đội trưởng).

Câu 9: Khẩu hiệu “ Đánh đuổi Nhật-Pháp” được thay bằng khẩu hiệu “Đánh đuổi phát xít Nhật” được nêu trong:

A.Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8.

B.Chỉ thị Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta (12/3/1945).

C.Hội nghị toàn quốc của Đảng (14-15/8/1945).

D.Đại hội Tân Trào (16/8/1945).

Câu 10: Trong Tổng khởi nghĩa tháng Tám – 1945, có 4 tỉnh giành được chính quyền sớm nhất (18/8/1945). Đó là những tỉnh nào?

A. Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam

B.Bắc Cạn, Hải Dương, Hà Tĩnh Quảng Nam

C.Bắc Giang, Hải Phòng, Hà Tỉnh, Quảng Nam

D.Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tỉnh, Quảng Ngãi

1-B2-B3-C4-D5-D
6-C7-D8-C9-B10-A