Sách Giải Bài Tập và SGK

Môn Lịch Sử lớp 9 Thời gian làm bài: 15 phút (Giới hạn bài 22+23) Câu 1: Chủ trương trước

    Môn Lịch Sử lớp 9

    Thời gian làm bài: 15 phút

(Giới hạn bài 22+23)

Câu 1: Chủ trương trước hết của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ 8 là:

A.Đánh đổ cho được ách thống trị của phát xít Nhật,

B.Đánh đổ cho được ách thống trị của thực dân Pháp.

C.Giải phóng cho được các dân tộc Đông Dương ra khỏi ách Pháp-Nhật.

D.Giải phóng cho được dân tộc Việt Nam ra khỏi ách thống trị của Nhật.

Câu 2: Nơi thí điểm xây dựng các Hội Cứu quốc của Mặt trận Việt Minh là:

A.Cao Bằng.

B.Thái Nguyên.

C.Tuyên Quang.

D.Bắc Cạn.

Câu 3: Khu giải phóng Việt Bắc gồm 6 tỉnh

A.Cao Bằng,Bắc Cạn,Lạng Sơn,Thái Bình,Tuyên Quang,Hà Giang.

B.Cao Bằng,Bắc Giang,Lạng Sơn,Tuyên Quang,Hà Giang,Bắc Cạn.

C.Cao Bằng,Bắc Cạn,Lạng Sơn,Hà Giang,Tuyên Quang,Thái Nguyên.

D.Cao Bằng,Lạng Sơn,Bắc Giang,Hà Giang,Thái Nguyên,Tuyên Quang.

Câu 4: Nội dung của Đại hội quốc dân?

A.Tán thành quyết định Tổng khởi nghĩa.

B.Thông qua 10 chính sách lớn của Việt Minh.

C.Thành lập Uỷ ban Dân tộc giải phóng Việt Nam.

D.Thành lập Uỷ ban khởi nghĩa toàn quốc.

Câu 5: Sự kiện mở đầu Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong toàn quốc?

A.Hội nghị toàn quốc của Đảng họp ở Tân Trào.

B.Quốc dân Đại hội họp.

C.Uỷ ban khởi nghĩa toàn quốc được thành lập.

D.Đội quân giải phóng do Võ Nguyên Giap chỉ huy bao vây và tấn công Nhật ở thị xã Thái Nguyên (16-8-1945).

Câu 6: Mâu thuẫn cơ bản được Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ 8 xác định là mâu thuẫn nhân dân ta với

A.Thực dân Pháp.

B.Phát xít Pháp-Nhật

C.Thực dân Pháp và phong kiến tay sai.

D.Phát xít Nhật và phong kiến tay sai.

Câu 7: Cách mạng tháng Tám 1945 đã giành chính quyền từ tay?

A.Thực dân Pháp

B.Phát xít Nhật

C.Thực dân Pháp,phát xít Nhật.

D.Đế quốc Anh.

Câu 8: Nhân dân tỉnh nào ở Trung Kì giành được chính quyền ở tỉnh lị sớm nhất?

A.Nghệ An, Hà Tĩnh.

B.Nghệ An,Quảng Nam.

C.Hà Tĩnh,Quảng Nam.

D.Hà Tĩnh,Quảng Ngãi.

Câu 9: Vì sao Nhật tiến hành đảo chính lật đổ pháp vào đêm 9/3/1945?

A.Nhật đang khốn đốn trước các đòn tấn công dồn dập của Anh,Mĩ phe phát xít đang thua to.

B.Nước Pháp được giải phóng, chuẩn bị lực lượng tiến đánh giành lại địa vị thống trị cũ.

C.Nhật liên tiếp thất bai trên mặt trận Thái Bình Dương,quân Đồng minh sắp kéo vào Đông Dương,Nhật cần phải độc chiếm Đông Dương.

D.Chính phủ Nhật nhận giúp đỡ nền độc lập của các dân tộc Đông Dương

(Vào đầu năm 1945,chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc. Nước Pháp được giải phóng,ở Mặt trận Thái Bình Dương,phát xít Nhật Nhật đang khốn đốn trước các đòn tấn công dồn dập của Anh,Mĩ phe phát xít đang thua to. Thực dân Pháp ở Đông Dương nhân cơ hội ráo riết chuẩn bị lực lượng đợi quân Đồng Minh kéo vào đánh Nhật sẽ nổi dậy hưởng ứng để giành lại địa vị thống trị cũ)

Câu 10: Trước việc Nhật đảo chính Pháp,Ban thường vụ Trung ương Đảng họp và đã có nhận định gì?

A.Nhật sẽ tạo điều kiện cho tay sai thân Nhật lập chính phủ bù nhìn.

B.Pháp sẽ ra sức chống lại Nhật để độc quyền chiếm Đông Dương.

C.Nhật là kẻ thù chủ yếu của Nhân dân Đông Dương.

D.Cuộc đảo chính Nhật-Pháp gây ra cuộc khủng hoảng chính trị đối với Nhật,làm cho tình thế cách mạng xuất hiện.

1-C2-A3-C4-A5-D
6-B7-B8-C9-C10-D