Sách Giải Bài Tập và SGK

Đề thi vào lớp 10 môn Hóa học Thời gian: 60 phút Đề bài: Cho nguyên tử khối của các

    Đề thi vào lớp 10 môn Hóa học

    Thời gian: 60 phút

Đề bài:

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố:

C = 12; H = 1; N = 14; S = 32; Ca = 40; Mg = 24; Al = 27; Fe = 56; Ag = 108; Zn = 65; Si = 28; Cl = 35,5; Ba = 137.

Câu 1.

Oxit nào sau đây là oxit axit?

 A. .

 B. MgO.

 C. O.

 D. CO.

Câu 2.

Công thức hóa học của axit sunfuric là

 A. .

 B. HCl.

 C. .

 D. S.

Câu 3.

Sắt (III) clorua có công thức hóa học là

 A. .

 B. .

 C. .

 D. .

Câu 4.

Chất nào sau đây được dùng làm nguyên liệu điều chế trực tiếp rượu etylic?

 A. Etilen.

 B. Metan.

 C. Axetilen.

 D. Etan.

Câu 5.

Bột có thể phản ứng với chất nào sau đây?

 A. HCl.

 B. NaOH.

 C. .

 D. NaCl.

Câu 6.

Giấm ăn là dung dịch axit axetic có nồng độ

 A. trên 25%.

 B. 20%.

 C. từ 2% - 5%.

 D. từ 8% - 15%.

Câu 7.

không

Benzen tác dụng được với chất nào sau?

 A. Khí (xúc tác Ni, đun nóng).

 B. (xúc tác bột Fe).

 C. Khí (nhiệt độ cao).

 D. (trong dung môi nước).

Câu 8.

Muối nào sau đây không bị nhiệt phân hủy?

 A. .

 B. .

 C. .

 D. .

Câu 9.

Dung dịch nào sau đây phản ứng được với kim loại sắt?

 A. .

 B. đặc, nguội.

 C. .

 D. NaCl.

Câu 10.

Công thức cấu tạo của axetilen là

 A. = .

 B. .

 C. CH ≡ CH.

 D. - – OH.

Câu 11.

Cho các nguyên tố thuộc nhóm VII: clo, iot, flo, brom. Nguyên tố có tính phi kim mạnh nhất là

 A. Clo.

 B. Iot.

 C. Flo.

 D. Brom.

Câu 12.

Chất nào sau đây tác dụng với lưu huỳnh tạo ra sản phẩm là muối?

 A. Magie.

 B. Flo.

 C. Oxi.

 D. Hiđro.

Câu 13.

Khí nào sau đây có màu vàng lục?

 A. Hiđro.

 B. Clo.

 C. Cacbon monooxit.

 D. Oxi.

Câu 14.

Loại than nào sau đây có tính hấp phụ cao, được dùng để chế tạo mặt nạ phòng độc?

 A. Than chì.

 B. Than cốc.

 C. Than mỡ.

 D. Than hoạt tính.

Câu 15.

sai

Phát biểu nào sau đây là ?

 A. Kim loại Cu phản ứng được với dung dịch loãng.

 B. Kim loại Al không phản ứng được với dung dịch KCl.

 C. Kim loại K phản ứng được với nước.

 D. Kim loại Cu không phản ứng với nước ở điều kiện thường.

Câu 16.

không

Chất nào sau đây tham gia phản ứng thủy phân?

 A. Glucozơ.

 B. Protein.

 C. Chất béo.

 D. Tinh bột.

Câu 17.

không

Chất nào sau đây là hợp chất hữu cơ?

 A. COOH.

 B. .

 C. .

 D. OH.

Câu 18.

không

Chất nào sau đây tan trong nước ở điều kiện thường?

 A. NaCl.

 B. COOH.

 C. OH.

 D. .

Câu 19.

Chất nào sau đây có thể làm mất màu dung dịch brom?

 A. .

 B. .

 C. .

 D. OH.

Câu 20.

Axit axetic và rượu etylic đều phản ứng với chất nào sau đây?

 A. Dung dịch NaOH.

 B. Dung dịch HCl.

 C. Dung dịch NaCl.

 D. Kim loại Na.

Câu 21.

Chất nào sau đây phản ứng được với dung dịch HCl?

 A. CuO.

 B. Ag.

 C. .

 D. Cu.

Câu 22.

Khí có lẫn các tạp chất là các khí . Dẫn hỗn hợp khí qua lượng dư dung dịch nào sau đây để thu được tinh khiết?

 A. NaCl.

 B. Ca.

 C. .

 D. HCl.

Câu 23.

Có 3 dung dịch: KOH, , NaCl. Bằng một lần thử duy nhất có thể dùng thuốc thử nảo để nhận biết ba dung dịch trên?

 A. Dung dịch .

 B. .

 C. Phenolphtalein.

 D. Quỳ tím.

Câu 24.

Chất nào sau đây tác dụng với nước ở điều kiện thường tạo ra dung dịch bazơ tương ứng?

 A. .

 B. .

 C. O.

 D. CuO.

Câu 25.

Thể tích oxi tối thiểu cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 11,2 lít khí metan ở đktc là

 A. 22,24 lít.

 B. 11,2 lít.

 C. 33,6 lít.

 D. 44,8 lít.

Câu 26.

Để phân biệt hai dung dịch Ca và NaOH người ta dùng

 A. quỳ tím.

 B. phenolphtalein.

 C. dung dịch HCl.

 D. khí .

Câu 27.

Để thu khí clo trong phòng thí nghiệm, người ta sử dụng dụng cụ theo hình vẽ nào sau đây?

 A. Hình (1).

 B. Hình (2).

 C. Hình (1) hoặc (3).

 D. Hình (2) hoặc (3).

Câu 28.

Cho m gam bột magie vào dung dịch axit sunfuric loãng dư, phản ứng hoàn toàn tạo ra 8,96 lít (đktc) khí hiđro. Giá trị của m là

 A. 16,0.

 B. 19,2.

 C. 6,4.

 D. 9,6.

Câu 29.

Hòa tan 12,4 gam O vào nước dư thu được 400 ml dung dịch X. Nồng độ mol của chất tan trong dung dịch X là

 A. 0,10M.

 B. 0,50M.

 C. 0,75M.

 D. 1,00M.

Câu 30.

Để hòa tan hoàn toàn 11,82 gam hỗn hợp gồm Mg, Al, Fe cần vừa đủ 200 ml dung dịch 1,85M. Cô cạn dung dịch thu được khối lượng muối thu được là

 A. 47,34 gam.

 B. 7,89 gam.

 C. 15,78 gam.

 D. 23,67 gam.

Câu 31.

Cho metan tác dụng với khí clo theo tỉ lệ mol 1 : 1, có ánh sáng thu được sản phẩm hữu cơ là

 A. Cl.

 B. .

 C. .

 D. CCl4.

Câu 32.

Cho 23 gam rượu etylic tác dụng với axit axetic (xúc tác đặc, đun nóng, hiệu suất phản ứng este hóa đạt 60%). Khối lượng etyl axetat (tính theo lượng rượu etylic) thu được là

 A. 26,4 gam.

 B. 30,8 gam.

 C. 44,0 gam.

 D. 32,1 gam.

Câu 33.

Nhỏ vài giọt dung dịch iot vào ống nghiệm đựng hồ tinh bột ở nhiệt độ thường sẽ thấy xuất hiện

 A. màu hồng.

 B. màu xanh.

 C. màu đỏ.

 D. màu vàng.

Câu 34.

Cho O vào dung dịch muối X thu được kết tủa màu trắng. Muối X là chất nào sau đây?

 A. NaCl.

 B. .

 C. .

 D. .

Câu 35.

Hấp thụ hết V lít (ở đktc) khí vào dung dịch chứa 0,1 mol Ca, thu được 5 gam kết tủa. Giá trị của V là

 A. 2,24.

 B. 1,68.

 C. 1,12 và 2,24.

 D. 1,12 hoặc 3,36.

Câu 36.

Khái niệm đúng về polime là

 A. Polime là hợp chất được tạo thành từ các phân tử lớn

 B. Polime là hợp chất được tạo thành từ các phân tử có phân tử khối nhỏ hơn

 C. Polime là sản phẩm duy nhất của phản trùng hợp hoặc trùng ngưng

 D. Polime là hợp chất cao phân tử gồm n mắt xích tạo thành

Câu 37.

Mắt xích của PE?

 A. Metan

 B. Aminoaxit

 C. Etilen

 D. Etanol

Câu 38.

Đun nóng protein trong dung dịch axit hoặc bazơ sản phẩm là

 A. Este và nước.

 B. Hỗn hợp aminoaxit.

 C. Chất bay hơi có mùi khét.

 D. Các axit béo.

Câu 39.

Để tráng bạc một chiếc gương soi, người ta phải đun nóng dung dịch chứa 3,6g glucozơ với lượng vừa đủ dung dịch trong amoniac. Khối lượng bạc đã sinh ra bám vào mặt kính của gương là (biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn)

 A. 3,4 gam.

 B. 1,7 gam.

 C. 4,32 gam.

 D. 2,16 gam.

Câu 40.

Phân tử khối trung bình của PVC là 750 000. Hệ số polime hoá của PVC là bao nhiêu ?

 A. 12000.

 B. 1200.

 C. 2400.

 D. 24000.

Câu 1.

A

: oxit axit.

MgO; O: oxit bazơ.

CO: oxit trung tính.

Câu 2.

C

Axit sunfuric: .

Câu 3.

A

: sắt (III) clorua.

Câu 4.

A

Câu 5.

A

+ 2HCl → + (↑) + O.

Câu 6.

C

Giấm ăn là dung dịch axit axetic có nồng độ từ 2% - 5%.

Câu 7.

D

Câu 8.

B

Câu 9.

A

  Fe + + Cu.

Câu 10.

C

Axetilen: CH ≡ CH.

Câu 11.

C

Flo có tính phi kim mạnh nhất.

Câu 12.

A

Câu 13.

B

Khí clo có màu vàng lục.

Câu 14.

D

Than hoạt tính có tính hấp phụ cao, được dùng trong mặt nạ phòng độc.

Câu 15.

A

Cu đứng sau H trong dãy hoạt động hóa học nên không phản ứng được với dung dịch loãng.

Câu 16.

A

Glucozơ không tham gia phản ứng thủy phân.

Câu 17.

C

Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon trừ cacbonđioxit, cacbon monooxit, muối cacbonat…

Câu 18.

D

không tan trong nước.

Câu 19.

B

+ .

Câu 20.

D

COOH + 2Na → COONa +

OH + 2Na → ONa +

Câu 21.

A

  CuO + 2HCl → + O

Câu 22.

B

Dẫn hỗn hợp khí qua lượng dư dung dịch Ca. Khí phản ứng bị giữ lại, không phản ứng thoát ra khỏi dung dịch thu được tinh khiết.

+ Ca ↓ + O

+ Ca ↓ + O

Câu 23.

D

Sử dụng quỳ tím:

+ Quỳ tím chuyển sang màu đỏ → .

+ Quỳ tím chuyển sang màu xanh → KOH.

+ Quỳ tím không đổi màu → NaCl.

Câu 24.

C

O + O → 2KOH.

Câu 25.

A

Câu 26.

D

Sử dụng khí

+ Xuất hiện kết tủa trắng, kết tủa tan khi sục dư → Ca

+ Ca (↓) + O

+ (↓) + O → Ca(

+ Không có hiện tượng gì → NaOH.

Câu 27.

A

Khí Clo nặng hơn không khí nên không thu được theo hình 2.

Khí clo có thể tan trong nước và phản ứng với nước nên không thu được theo hình 3.

Câu 28.

D

Câu 29.

D

Câu 30.

A

= 0,2.1,85 = 0,37 mol

Đặt 3 kim loại tương ứng với 1 kim loại M có hóa trị n

Bảo toàn khối lượng: + = +

= 11,82 + 0,37.98 – 0,37.2 = 47,34 gam.

Câu 31.

A

Câu 32.

A

Do hiệu suất phản ứng là 60% nên

Câu 33.

B

Iot làm xanh hồ tinh bột.

Câu 34.

D

O + O → 2NaOH

  2NaOH + → Mg + 2NaCl

Câu 35.

D

Kết tủa là : 0,05 mol

Có n↓ < nCa nên có các trường hợp sau có thể xảy ra:

+ Trường hợp 1: Ca

+ Trường hợp 2: và Ca hết, sau phản ứng thu được 2 muối.

Câu 36.

D

Polime là những chất có phân tử khối rất lớn (cao phân tử) do nhiều mắt xích liên kết với nhau tạo nên.

Câu 37.

C

Trùng hợp etilen thu được polietilen (PE).

Câu 38.

B

Khi đun nóng protein trong dung dịch axit hoặc bazơ, protein sẽ bị thủy phân sinh ra các amino axit.

Câu 39.

C

Câu 40.

A