Sách Giải Bài Tập và SGK

Đề thi vào lớp 10 môn Hóa học Thời gian: 60 phút Đề bài: Câu I (2,0 điểm): Viết các

    Đề thi vào lớp 10 môn Hóa học

    Thời gian: 60 phút

Đề bài:

Câu I (2,0 điểm):

Viết các phương trình hóa học thực hiện những chuyển đổi hóa học sau:

Câu II (2 điểm):

Có 4 lọ đựng 4 chất bột màu trắng riêng biệt: NaCl, , , . Chỉ dùng O và dd HCl. Hãy phân biệt từng lọ. Viết phương trình hóa học?

Câu III (2 điểm):

Nêu hiện tượng xảy ra, viết phương trình hóa học khi cho:

1) Na vào dd .

2) Dây Cu vào dd .

3) dd COOH vào Cu.

Câu IV (2 điểm):

Hòa tan hoàn toàn 11 gam hỗn hợp bột các kim loại: Fe, Al cần V lít dd 0,5 M thu được dd A và 8,96 lít (đktc).

1) Viết PTHH xảy ra.

2) Tính phần trăm khối lượng của từng kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

3) Tính nồng độ mol/lit của từng chất tan trong dd A (coi thể tích của dd không đổi).

Câu V (2 điểm):

Đốt cháy hoàn toàn 12 gam chất hữu cơ X chứa các nguyên tố: C, H, O thu được 13,44 l (đktc) và 14,4 g O.

1) Hãy xác định công thức phân tử của X, biết khối lượng mol của X là 60 (g/mol).

2) Viết công thức cấu tạo của X, biết X có nhóm - OH.

(Cho biết: Al = 27 ; Fe = 56 ; C = 12 ; H = 1 ; O = 16 )

Câu I

 1) 4Na + O

 2) O + O → 2NaOH

 3) + 2NaOH (dư) → + O

 4) (dư) + NaOH →

Câu II.

- Đánh số thứ tự từng lọ mất nhãn.

- Hòa tan từng chất vào nước

+ Nếu chất rắn bị hòa tan → dd NaCl và dd (nhóm I)

+ Nếu chất rắn không bị hòa tan → (nhóm II)

- Phân biệt các dung dịch nhóm I: Dùng dung dịch HCl

+ Nếu có sủi bọt khí →

+ 2HCl → 2NaCl + (↑) + O

+ Nếu không có hiện tượng → NaCl

- Phân biệt nhóm II: Dùng dung dịch HCl

+ Nếu chất rắn tan dần, có khí thoát ra →

(↓) + 2HCl → + (↑) + O

+ Nếu không có hiện tượng gì → .

- Dán nhãn từng lọ.

Câu III

1) Hiện tượng: Có sủi bọt khí, mẩu Na tan dần, xuất hiện kết tủa xanh.

PTHH:

  2Na + O → 2NaOH + (↑)

+ 2NaOH → Cu (↓ xanh) + .

2) Hiện tượng: Có chất rắn màu xám bám vào dây đồng. Dung dịch ban đầu không màu, sau phản ứng thu được dung dịch có màu xanh lam.

PTHH:

3) Hiện tượng: Cu tan dần tạo dung dịch.

PTHH:

  Cu (r) + COOH (dd) → (Cu (dd) + O

Câu IV

1) PTHH:

  2Al + (loãng) → ( + (↑) (1)

  Fe + (loãng) → + (↑) (2)

2) Gọi số mol của Al và Fe lần lượt là x (mol) và y (mol)

Coi thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể sau phản ứng.

Dung dịch A gồm (

Theo PTHH (1) có:

Câu V

1/ Gọi CTPT của X có dạng

Vậy công thức đơn giản nhất của X là: (

= 60 (g/mol) → 60n = 60 → n = 1.

Công thức phân tử của X là: O.

2/ X có nhóm – OH nên công thức cấu tạo của X là:

– OH hoặc