Sách Giải Bài Tập và SGK

Đề thi vào lớp 10 môn Hóa học Thời gian: 60 phút Đề bài: Câu I (2,0 điểm): Viết các

    Đề thi vào lớp 10 môn Hóa học

    Thời gian: 60 phút

Đề bài:

Câu I (2,0 điểm):

Viết các phương trình hóa học thực hiện những chuyển đổi hóa học sau:

Câu II (2 điểm):

Có 4 lọ đựng 4 dung dịch sau: dd , dd , dd KOH, dd . Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt từng dd trên, viết phương trình hóa học.

Câu III (2 điểm):

Nêu hiện tượng xảy ra, viết phương trình hóa học khi cho:

1) Na vào OH.

2) Dung dịch COOH vào dd .

3) Ba vào dd .

Câu IV (2 điểm):

Hòa tan hoàn toàn 21,6 gam hỗn hợp bột: Fe, cần V lít dd HCl 1M thu được dd X và 2,24 lít ( đktc).

1) Viết PTHH xảy ra.

2) Tính phần trăm khối lượng của Fe và trong hỗn hợp ban đầu.

3) Tính nồng độ mol/lit của từng chất tan trong dd X ( coi thể tích của dd không đổi).

Coi thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể sau phản ứng.

Câu V (2 điểm):

Đốt cháy hoàn toàn 6 gam chất hữu cơ Y chứa các nguyên tố: C, H, O thu được 4,48 l (đktc) và 3,6 g O.

1) Hãy xác định công thức phân tử của Y, biết khối lượng mol của Y là 60 (g/mol).

2) Viết công thức cấu tạo của Y, biết Y làm quì tím chuyển sang màu đỏ.

(Cho biết: Fe = 56 ; O = 16 ; H = 1 ; C = 12)

Câu I.

Mỗi phương trình hóa học 0,5 điểm

Câu II.

- Đánh số thứ tự từng lọ mất nhãn, trích mỗi lọ một ít sang ống nghiệm đánh số tương ứng.

- Nhỏ vào mỗi ống nghiệm một vài giọt dung dịch Ba:

+ Nếu có kết tủa trắng xuất hiện → ; (nhóm I)

+ Ba + 2KOH

+ Ba + 2KOH

+ Nếu không có hiện tượng → ; KOH (nhóm II)

- Phân biệt nhóm I:

Nhỏ HCl đến dư vào 2 kết tủa trắng vừa tạo thành:

Nếu kết tủa tan, có khí thoát ra, xác định kết tủa là , hóa chất ban đầu đem phân biệt là .

(↓) + 2HCl → + (↑) + O

Nếu không có hiện tượng xuất hiện, xác định kết tủa là , hóa chất ban đầu đem phân biệt là .

Phân biệt nhóm II:

Sử dụng quỳ tím làm thuốc thử:

Nếu quỳ tím chuyển sang màu xanh → dd KOH.

Nếu quỳ tím không đổi màu → dd

- Dán nhãn từng lọ hóa chất.

Câu III.

1) Hiện tượng: Có bọt khí thoát ra, mẩu Na tan dần

PTHH:

OH + 2Na → ONa + (↑)

2) Hiện tượng: Có khí thoát ra

PTHH:

COOH + COONa + (↑) + O

3) Hiện tượng: Có bọt khí thoát ra, mẩu Ba tan dần, xuất hiện kết tủa trắng

  Ba + O → Ba + (↑)

  Ba + + 2NaOH.

Câu IV

1) Các phương trình hóa học xảy ra:

+ 6HCl → + O (1)

  Fe + 2HCl → + (↑) (2)

Dung dịch X gồm

Câu V

1. Gọi công thức phân tử của Y có dạng:

Ta có x : y : z = : : = 0,2 : 0,4 : 0,2 = 1 : 2 : 1

Vậy công thức đơn giản nhất của Y là: (

= 60 (g/mol) → 30.n = 60 → n = 2.

Vậy công thức phân tử của Y là: .

2. Y làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ nên Y là axit.

Công thức cấu tạo của Y là: – COOH.