Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 6: Dựa vào hình 12.3. Lược đồ các trung tâm công nghiệp tiêu biểu Việt Nam năm 2002, tr.45 SGK hoặc Alat Địa lý Việt Nam trang công nghiệp chung), hãy hoàn thiện bảng sau:

Câu 6:

Dựa vào hình 12.3. Lược đồ các trung tâm công nghiệp tiêu biểu Việt Nam năm 2002, tr.45 SGK hoặc Alat Địa lý Việt Nam trang công nghiệp chung), hãy hoàn thiện bảng sau:

Lời giải: