Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Hoàn thành bảng sau

Câu 5:

Hoàn thành bảng sau

Lời giải:

MỘT SỐ NGÀNH CÔNG NGHIỆP TRỌNG ĐIỂM Ở NƯỚC TA