Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Ghi chữ Đ vào ô trống ý trả lời đúng. Những biện pháp để khăc phục khó khăn do cơ cấu dân số theo độ tuổi ở nước ta là:

Câu 5:

Ghi chữ Đ vào ô trống ý trả lời đúng.

Những biện pháp để khăc phục khó khăn do cơ cấu dân số theo độ tuổi ở nước ta là:

a) Giảm tỉ lệ sinh.

b) Vận động mỗi gia đình chỉ nên có từ một đến hai con.

c) Thực hiện sinh đẻ có kế hoạch và kế hoạch hóa gia đình.

d) Ban hành chính sách dân số phù hợp với điều kiện ỏ nước ta hiện nay.

đ) Đẩy mạnh phát triển văn hóa, y tế, giáo dục, tích cực gải quyết việc làm.

Lời giải:

Những biện pháp để khăc phục khó khăn do cơ cấu dân số theo độ tuổi ở nước ta là:

a) Giảm tỉ lệ sinh.

b) Vận động mỗi gia đình chỉ nên có từ một đến hai con.

c) Thực hiện sinh đẻ có kế hoạch và kế hoạch hóa gia đình.

d) Ban hành chính sách dân số phù hợp với điều kiện ỏ nước ta hiện nay.

đ) Đẩy mạnh phát triển văn hóa, y tế, giáo dục, tích cực gải quyết việc làm.