Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Dựa vào bảng 24.3. Lược đồ vùng kinh tế vùng Bắc Trung Bộ, tr.87 SGK, hoàn thành bảng dưới đây:

Câu 5:

Dựa vào bảng 24.3. Lược đồ vùng kinh tế vùng Bắc Trung Bộ, tr.87 SGK, hoàn thành bảng dưới đây:

Lời giải: