Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Dựa vào bảng 18.2 Bảng 18.2. GIÁ TRỊ SẢN XUẤT Ở HAI TIỂU VÙNG ĐÔNG BÁC VÀ TÂY BẮC QUA CÁC NĂM (đơn vị: tỉ đồng)

Câu 5:

Dựa vào bảng 18.2

Bảng 18.2. GIÁ TRỊ SẢN XUẤT Ở HAI TIỂU VÙNG ĐÔNG BÁC VÀ TÂY BẮC QUA CÁC NĂM

(đơn vị: tỉ đồng)

a) Vẽ biểu đồ giá trị sản xuất công nghiệp ở hai tiểu vùng Đông Bắc và Tây Bắc qua các năm.

b) Nhận xét

Lời giải:

a)

b)

Giá trị sản xuất công nghiệp cảu hai tiểu vùng tăng liên tục trong các năm 1995-2000-2010:

+ tiểu vùng Đông Bắc tăng từ 6179,2 tỉ đồng (1995) lên 163950,4 tỉ đồng (2010).

+ tiểu vùng Tây Bắc tăng từ 320,5 tỉ đồng (1995) lên 2030,7 tỉ đồng (2010).

- Giá trị sản xuất công nghiệp của tiểu vùng Đông Bắc luôn cao và tăng nhanh hơn tiểu vùng Tây Bắc.