Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Hãy chọn những cụm từ thích hợp trong các cụm từ cho sẵn để hoàn thành sơ đồ dưới đây.

Câu 4:

Hãy chọn những cụm từ thích hợp trong các cụm từ cho sẵn để hoàn thành sơ đồ dưới đây.

- Lực lượng lao động dồi dào.

- Về y tế, văn hóa, giáo dục.

- Hằng năm số người bổ sung cho lực lượng lao động lớn.

- Về giải quyết việc làm trong điều kiện nền kinh tế chưa phát triển.

- Dân số tăng nhanh, thị trường tiêu thụ rộng lớn.

- Tỉ lệ phụ thuộc cao.

- Hấp dẫn đầu tư nước ngoài với những ngành cần thiết lao động.

- Vấn đề giải quyết nhà ở.

Lời giải: