Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Ghi chữ Đ vào ô trống ý trả lời đúng về vai trò của vùng

Câu 4:

Ghi chữ Đ vào ô trống ý trả lời đúng về vai trò của vùng

Lời giải:

Đông Nam Bộ trong phát triển công nghiệp của cả nước.

Đông Nam Bộ là vùng phát triển rất năng động.

Là vùng có nhiều tiềm năng tự nhiên.

Là vùng công nghiệp- xây dựng chiếm tỉ trọng cao nhất trong GDP của vùng.

Đông Nam Bộ có thể coi là một “Vùng công nghiệp trọng điểm” có tác dụng thúc đẩy sự phát triển công nghiệp chung trong cả nước.