Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Dựa vào bảng 32.2. Một số cây công nghiệp lâu năm của vùng Đông Nam Bộ, năm 2002, tr.119 SGK, em hãy: a) Điền vào lược đồ sự phân bố một số cây công nghiệp lâu năm ở Đông Nam Bộ với những dữ liệu có sẵn ở hình 32 dưới đây.

Câu 4:

Dựa vào bảng 32.2. Một số cây công nghiệp lâu năm của vùng Đông Nam Bộ, năm 2002, tr.119 SGK, em hãy:

a) Điền vào lược đồ sự phân bố một số cây công nghiệp lâu năm ở Đông Nam Bộ với những dữ liệu có sẵn ở hình 32 dưới đây.

b) Kết hợp với SGK, vốn hiểu biết và lược đồ vừa hoàn thành, trình bày tình hình trồng một số cây công nghiệp lâu năm ở Đông Nam Bộ.

Lời giải:

a) - Cao su được trồng chủ yếu ở Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Phước, Đồng Nai.

- Cà phê được trồng chủ yếu ở Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Phước, Đồng Nai.

- Hồ tiêuđược trồng chủ yếu ở Bình Phước, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai

- Điều được trồng chủ yếu ở Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai.

b) Tình hình phát trển cây công nghiệp lâu năm của vùng Đông Nam Bộ:

Đông Nam Bộ là vùng chuyên canh cây công nghiệp quan trọng của nước, các cây trồng của yếu của vùng là các cây công nghiệp có nguồn gốc nhiệt đới và cận xích đạo. Năm 2002:

- Cao su là cây trồng quan trọng của vùng, năm 2002 diện tích cao su của vùng là 281,3 nghìn ha, được trồng chủ yếu ở Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Phước, Đồng Nai.

- Cà phê, năm 2002 diện tích cà phê của vùng là 53,6nghìn ha, được trồng chủ yếu ở Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Phước, Đồng Nai.

- Hồ tiêu, năm 2002 diện tích hồ tiêu của vùng là 27,8 nghìn ha, được trồng chủ yếu ở Bình Phước, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai

- Điều, năm 2002 diện tích cây điều của vùng là 158,2 nghìn ha, được trồng chủ yếu ở Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai.