Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Điền nội dung thích hợp vào ô trống để hoàn thành sơ đồ ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp.

Câu 4:

Điền nội dung thích hợp vào ô trống để hoàn thành sơ đồ ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp.

Lời giải:

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp:

- Tự nhiên:

+ Tài nguyên đất

+ Tài nguyên khí hậu

+ Tài nguyên nước

+ Tài nguyên sinh vật

=> tạo cơ sở, nền tảng cho phân bố nông nghiệp.

- Kinh tế - xã hội:

+ Dân cư và lao động nông thôn

+ Cơ sở vật chất- kĩ thuật.

+ Chính sách phát triển nông nghiệp

+ Thị trường trong và ngoài nước.

=> Là nhân tố quyết định tạo nên những thành tựu trong nông nghiệp.