Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Cho các ngành dịch vụ sau: Thương nghiệp, khách sạn, nhà hàng, sửa chữa, dịch vụ các nhân công cộng, giao thông vận tải, tài chính, giáo dục, y tế, văn hóa, bảo hiểm, quản lí Nhà nước, bưu chính – viễn thông, tư vấn.

Câu 4:

Cho các ngành dịch vụ sau:

Thương nghiệp, khách sạn, nhà hàng, sửa chữa, dịch vụ các nhân công cộng, giao thông vận tải, tài chính, giáo dục, y tế, văn hóa, bảo hiểm, quản lí Nhà nước, bưu chính – viễn thông, tư vấn.

Hãy sắp xếp các ngành dịch vụ đã cho vào bảng sau cho đúng.

Lời giải: