Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Cho biết ý nghĩa của sông Hồng đối với sự phát triển nông nghiệp và đời sống dân cư.

Câu 4:

Cho biết ý nghĩa của sông Hồng đối với sự phát triển nông nghiệp và đời sống dân cư.

Lời giải:

Sông Hồng có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển nông nghiệp và đời sống dân cư:

- Sông Hồng bồi đắp nên đồng bằng sông Hồng là nơi dân cư sinh sống và hoạt động kinh tế của vùng.

- Hằng năm sông Hồng bồi đắp cung cấp phù sa cho vùng đồng bằng, tạo nên đất đai màu mỡ để phát triển nông nghiệp, tạo nên vùng sản xuất lương thực thứ 2 cả nước.

- Cung cấp nước cho vùng trong nông nghiệp cũng như trong các hoạt động kinh tế và sinh hoạt của dân cư.

Như vậy Sông hồng có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển nông nghiệp và đời sống dân cư, sông Hồng gắn vào các hoạt động kinh tế- sinh hoạt và văn hóa của vùng.