Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Cho bảng 9: Bảng 9. SẢN LƯỢNG THỦY SẢN Ở NƯỚC TA, NĂM 1990 VÀ 2010 (Đơn vị : nghìn tấn)

Câu 4:

Cho bảng 9:

Bảng 9. SẢN LƯỢNG THỦY SẢN Ở NƯỚC TA, NĂM 1990 VÀ 2010

(Đơn vị : nghìn tấn)

a) Hãy vẽ biểu đồ cột chồng thể hiện sản lượng thủy sản khai thác và nuôi trồng ở nước ta năm 1990 và năm 2010.

b) Nhận xét

Lời giải:

a)

Biểu đồ thể hiện sản lượng thủy sản khai thác và nuôi trồng ở nước ta năm 1990 và năm 2010.

b)

Từ năm 1990 đến năm 2010 sản lượng thủy sản tăng mạnh từ 890,6 nghìn tấn lên 5142,7 nghìn tấn. trong đó:

+ Thủy sản khai thác tăng từ 728,5 nghìn tấn lên 2414,4 nghìn tấn tăng gấp

+ Thủy sản nuôi trồng tăng từ 162,1 nghìn tấn lên 2728,3 nghìn tấn tăng gấp

Như vậy, ngành thủy sản của nước ta ngày càng phát triển mạnh, tăng cả sản lượng khai thác và nuôi trồng.