Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Cho bảng 15.2: Bảng 15.2. CƠ CẤU GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU HÀNG HÓA PHÂN THEO NHÓM HÀNG CỦA NƯỚC TA, NĂM 1995 VÀ NĂM 2010 (Đơn vị: %)

Câu 4:

Cho bảng 15.2:

Bảng 15.2. CƠ CẤU GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU HÀNG HÓA PHÂN THEO NHÓM HÀNG CỦA NƯỚC TA, NĂM 1995 VÀ NĂM 2010

(Đơn vị: %)

a) Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện sự thay đổi cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng hóa phân theo nhóm hàng của nước ta, năm 1995 và năm 2010.

b) Nhận xét về các mặt hàng xuất khẩu của nước ta.

c) Vì sao công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp chiếm tỉ trọng cao.

Lời giải:

a)

Biểu đồ thể hiện sự thay đổi cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng hóa phân theo nhóm hàng của nước ta, năm 1995 và năm 2010.

b) Nhận xét:

Cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng hóa phân theo nhóm hàng gồm Công nghiệp nặng và khoáng sản, Công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp, hàng nông – lâm- ngư nghiệp.Trong đó hàng Công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công ngiệp chiếm tỉ cao nhất , năm 2010 chiếm 46,1% tổng hàng xuất khẩu cảu nước ta.

Cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng hóa phân theo nhóm hàng có sự thay đổi:

+ Tăng tỉ trọng hàng Công nghiệp nặng và khoáng sản, Công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp: Công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp tăng mạnh từ 28,5% (năm 1995), lên 46,1% (năm 2010), Công nghiệp nặng và khoáng sản tăng từ 25,3% (năm 1995) lên 31% (năm 2010).

+ Giảm mạnh tỉ trọng mặt hàng nông – lâm – ngư nghiệp từ 46,2% (năm 1995) xuống 22,9% (năm 2010).

c) Nước ta có nhiều điều kiện phù hợp phát triển công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp: Lao động dồi dào, không yêu cầu trình độ chuyên môn kĩ thuật cao.