Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Trong cơ cấu GDP của nước ta năm 2010, nông – lâm – ngư nghiệp chiếm 20,58%, công nghiệp – xây dựng chiếm 41,64%, dịch vụ chiếm 37,78%.

Câu 3:

Trong cơ cấu GDP của nước ta năm 2010, nông – lâm – ngư nghiệp chiếm 20,58%, công nghiệp – xây dựng chiếm 41,64%, dịch vụ chiếm 37,78%.

a) Hãy vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu GDP phân theo ngành của nước ta, năm 2010.

b) Nhận xét về sự đóng góp của ngành dịch vụ trong cơ cấu GDP nước ta.

Lời giải:

a) Biểu đồ thể hiện cơ cấu GDP phân theo ngành của nước ta, năm 2010

b) Nhận xét:

Dịch vụ có vai trò rất quan trong trong cơ cấu GDP, năm 2010 dịch vụ chiếm 37,78% trong tổng giá trị GDP của nước ta.

Dịch vụ có vai trò thúc đẩy nông- lâm – ngư nghiệp và công nghiệp – xây dựng phát triển.