Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Quan sát hình 32.1. Lược đồ vùng kinh tế Đông Nam Bộ, tr.118 SGK, hãy hoàn thành bảng tổng kết dưới đây:

Câu 3:

Quan sát hình 32.1. Lược đồ vùng kinh tế Đông Nam Bộ, tr.118 SGK, hãy hoàn thành bảng tổng kết dưới đây:

Lời giải: