Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng. Đặc điểm chung của quần cư thành thị nước ta là

Câu 3:

Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.

Đặc điểm chung của quần cư thành thị nước ta là

A. đều có nhiêu chức năng.

B. trình độ đô thị hóa cao.

C. trung tâm kinh tế, chính trị văn hóa, khoa học kĩ thuật quan trọng.

D. cơ sở vật chất kĩ thuật hạ tầng rất phát triển.

Lời giải:

Chọn đáp án A