Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Dựa vào vốn hiểu biết của bản thân và hình 33.1 Biểu đồ tỉ trọng của Đông Nam bộ trong tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, năm 2003 (cả nước=100%) tr.122 SGK, e hãy ghi chữ Đ vào ô trống ý trả lời đúng.

Câu 3:

Dựa vào vốn hiểu biết của bản thân và hình 33.1 Biểu đồ tỉ trọng của Đông Nam bộ trong tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, năm 2003 (cả nước=100%) tr.122 SGK, e hãy ghi chữ Đ vào ô trống ý trả lời đúng.

Vùng Đông Nam Bộ có sức hút mạnh sự đầu tư của nước ngoài vì:

Đây là vùng kinh tế phát triển năng động.

là vùng dẫn đầu cả nước trong hoạt động xuất nhập khẩu.

có nhiều thuận lợi về vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên.

Là vùng đông dân, nguồn lao động dồi dào, năng động.

Có cơ sở hạ tầng được xây dựng vào loại tốt nhất cả nước.

Là vùng có có cấu tiến bộ nhất so với các vùng trong nước.

Là vùng nhiều ưu đãi cho các dự án đầu tư nước ngoài.

Lời giải:

Vùng Đông Nam Bộ có sức hút mạnh sự đầu tư của nước ngoài vì:

+Có nhiều thuận lợi về vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên.

+ Là vùng đông dân, nguồn lao động dồi dào, năng động.

+ Có cơ sở hạ tầng được xây dựng vào loại tốt nhất cả nước.

+ Là vùng nhiều ưu đãi cho các dự án đầu tư nước ngoài.