Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Dựa vào Niên giám thống kê của tỉnh, em hãy hoàn thành bảng cơ cấu GDP của tỉnh.

Câu 3:

Dựa vào Niên giám thống kê của tỉnh, em hãy hoàn thành bảng cơ cấu GDP của tỉnh.

Lời giải:

CƠ CẤU GDP CỦA TỈNH, GIAI ĐOẠN 2005-2015

(Đơn vị %)