Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Dựa vào kiến thức đã học, hàn thành bảng sau: NHỮNG THÀNH TỰU VÀ THÁCH THỨC CỦA NỀN KINH TẾ NƯỚC TA THỜI KÌ ĐỔI MỚI

Câu 3:

Dựa vào kiến thức đã học, hàn thành bảng sau:

NHỮNG THÀNH TỰU VÀ THÁCH THỨC CỦA NỀN KINH TẾ NƯỚC TA THỜI KÌ ĐỔI MỚI

Lời giải: