Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Dựa vào bảng số liệu 29: Bảng 29. GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP Ở TÂY NGUYÊN VÀ CẢ NƯỚC (GIÁ SO SÁNH NĂM 1994) (Đơn vị: nghìn tỉ đồng)

Câu 3:

Dựa vào bảng số liệu 29:

Bảng 29. GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP Ở TÂY NGUYÊN VÀ CẢ NƯỚC

(GIÁ SO SÁNH NĂM 1994)

(Đơn vị: nghìn tỉ đồng)

Em hãy:

a) Hoàn thành bảng sau:

TỐC ĐỘ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CỦA TÂY NGUYÊN VÀ CẢ NƯỚC THỜI KÌ 1995-2007

(Đơn vị %)

b) Vẽ biểu đồ: Tốc độ phát triển công nghiệp của Tây Nguyên và cả nước, thời kì 1997-2007.

c) Qua biểu đồ, nêu nhận xét tình hình phát triển công nghiệp ở Tây Nguyên, thời kì 1995-2007.

Lời giải:

a) TỐC ĐỘ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CỦA TÂY NGUYÊN VÀ CẢ NƯỚC THỜI KÌ 1995-2007

(Đơn vị %)

b)

Biểu đồ: Tốc độ phát triển công nghiệp của Tây Nguyên và cả nước, thời kì 1997-2007.

c) Nhận xét:

- Công nghiệp Tây Nguyên hiện chiếm tỉ lệ thấp trong cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp của cả nước, năm 2007 chiếm 0,8% cả nước.

- Giá trị sản xuất công nghiệp của Tây Nguyên ngày càng tăng từ 1,2 tỉ đồng (năm 1995) lên 4,9 tỉ đồng (năm 2007).

- Tốc độ phát triển công nghiệp của vùng là 549,4% năm 1995, đặc biệt trong giai đoạn 2002-2007.

- Tuy nhiên tốc độ tăng công nghiệp của vùng vẫn còn chậm hươn so với cả nước.