Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Điền nội dung thích hợp vào các ô trống ở cột B đẻ nêu rõ thế mạnh kinh tế kinh tế của điều kiện tự nhiên ở Tây Nguyên.

Câu 3:

Điền nội dung thích hợp vào các ô trống ở cột B đẻ nêu rõ thế mạnh kinh tế kinh tế của điều kiện tự nhiên ở Tây Nguyên.

Lời giải:

a) Phát triển các vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm.

b) Phát triển công nghiệp chế biến lâm sản, các cây dược liệu.

c) Phát triển du lịch sinh thái.

d) Phát triển khai thác bôxit

e) Phát triển thủy điện.