Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Căn cứ vào bảng 2.2 Bảng 2.2. TỈ SỐ GIỚI TÍNH THEO CÁC VÙNG CỦA NƯỚC TA, NĂM 2009 (Đơn vị %)

Câu 3:

Căn cứ vào bảng 2.2

Bảng 2.2. TỈ SỐ GIỚI TÍNH THEO CÁC VÙNG CỦA NƯỚC TA, NĂM 2009

(Đơn vị %)

a) Hãy vẽ biểu đồ cột thể hiện tỉ số giới tính theo các vùng, năm 2010.

b) Nhận xét

Lời giải:

a)

b) Nhận xét:

- Tỉ số giới tính trung bình của nước ta năm 2010 là 98,1%.

- Tỉ số giới tính có sự chênh lệch giữa các vùng:

+ Vùng có tỉ lệ giới tính thấp: Đồng bằng sông Hồng, Đông Nam Bộ; thấp nhất là Đông Nam Bộ (95,3%).

+ Vùng có tỉ lệ giới tính cao là Trung du miền núi Bắc Bộ (99,9%), Tây Nguyên (102,45%), Đồng bằng sông Cửu Long (99%); đặc biệt Tây Nguyên có tỉ số giới tính cao nhất là 102,45%.