Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Trình bày các ngành nông, lâm, ngư nghiệp của tỉnh bằng cách hoàn thành bảng tổng kết theo gợi ý cụ thể dưới đây.

Câu 2:

Trình bày các ngành nông, lâm, ngư nghiệp của tỉnh bằng cách hoàn thành bảng tổng kết theo gợi ý cụ thể dưới đây.

Lời giải: